Fforwm Adeiladu Cymru

“Ailgodi Cymru’n Gryfach” Gweld llwyth gwaith y dyfodol yn glir

Cafodd Fforwm Adeiladu Cymru, sy’n cael ei gadeirio gan Lee Waters AS, ei sefydlu yn ystod haf 2020. Mae’r fforwm yn dod â ffigyrau blaenllaw o’r sectorau preifat a chyhoeddus ledled Cymru at ei gilydd, ynghyd â phartneriaid cymdeithasol Cymru, er mwyn cefnogi’r diwydiant wrth iddo adfer ar ôl pandemig y Coronafeirws a helpu Cymru i “ailgodi’n gryfach".

Gan adeiladu ar egwyddorion Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru, bydd cefnogi’r diwydiant adeiladu yn hanfodol er mwyn helpu economi Cymru i ffynnu. Bydd hefyd yn ffordd o gefnogi busnesau bach a chanolig, gan dyfu’r economi sylfaenol a datblygu dyfodol carbon isel. Bydd yn rhoi hyder i fusnesau yn y sector barhau i gyflogi a hyfforddi pobl, gan symleiddio’r broses o gyflwyno cais am waith o fewn y sector cyhoeddus. 

Mae’r Fforwm wedi cytuno ar gynllun gweithredu 12 pwynt ar gyfer y tymor byr er mwyn arwain adferiad y sector yn dilyn argyfwng Covid-19, gan gynnwys llunio rhaglen tymor byr o waith o fewn y sector cyhoeddus er mwyn cynyddu hyder busnesau a sicrhau cyflogaeth, a elwir yn biblinell. Mae’r Fforwm a’r gweithgor hefyd wedi cytuno i ganolbwyntio yn y dyfodol ar Adeiladau, Seilwaith a Thai er mwyn mynd i’r afael â blaenoriaethau allweddol caffael, taliadau, gwerth cymdeithasol a datgarboneiddio.

Caiff cynnwys y biblinell ei ddarparu gan berchenogion cynlluniau a gallwch ei weld drwy glicio ar y ddolen hon i'r daenlen. Nodwch fod y ddogfen hon yn cael ei hadolygu’n gyson. Dylid nodi nad yw’r ffaith bod gwaith wedi’i gynnwys yn y ddogfen hon yn gwarantu y bydd y gwaith yn mynd rhagddo yn unol â’r disgwyl ac ni ellir gwarantu na fydd unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud. 

Nid yw’r ddogfen yn cynnwys rhestr fanwl o’r holl gyfleoedd gwaith sydd ar gael o fewn pob corff cyhoeddus, ac mae manylder ac ansawdd yr wybodaeth yn adlewyrchu’r daat a oedd ar gael adeg cyhoeddi’r ddogfen. Nid yw ychwaith yn disodli cyhoeddiad blynyddol Cynllun Buddsoddi mewn Seilwaith Cymru sy’n rhoi trosolwg mwy hirdymor o’r gwaith. 

Bydd gwaith y Fforwm yn hanfodol er mwyn helpu’r diwydiant i ffynnu yn ystod y blynyddoedd nesaf. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ed Evans, Cynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru (ed.evans@cecawales.co.uk) neu Leighton James (leighton.james@gov.wales