Fframwaith Economaidd Canolbarth a De-orllwein Cymru

lake viewGweledigaeth a rennir ar gyfer ein heconomi

Mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid rhanbarthol, ar y cyd, yn gwahodd pobl i ymuno â nhw i sefydlu gweledigaeth a rennir ar gyfer economïau unigryw y Canolbarth a’r De-orllewin. Trwy weithio gyda’n gilydd, gallwn drechu’r heriau a manteisio ar gyfleoedd er lles holl bobl y rhanbarth.  

 

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru yn rhannu meddyliau ar datblygu economiadd rhanbarthol yn y fideo canlynol Economaidd: https://youtu.be/Q-0cotE8PZI

 

Mae economïau’r Canolbarth a’r De-orllewin ynghlwm wrth bob agwedd ar fywyd y rhanbarth. Wrth i ni edrych tua’r dyfodol ac ystyried datblygiad economaidd tymor hir y rhanbarth ar y naill law a’i adferiad tymor byr ar ôl Covid-19 ar y llall, mae’n hanfodol bod pawb yn cael dweud ei ddweud, a bod clust i glywed pob llais. 

 

Bydd ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol yn allweddol i hyn.  Maent yn strwythurau ffurfiol y gall economi’r rhanbarth dyfu a datblygu drwyddynt.  Byddant yn nodi beth sy’n rhaid i ni ei wneud, a sut i’w wneud.  Byddant yn nodi hefyd y penderfyniadau y bydd yn rhaid inni eu gwneud, a sut i wneud y penderfyniadau hynny.  A byddant yn disgrifio hefyd y rolau a’r cyfrifoldebau y bydd yn rhaid inni eu hysgwyddo i wireddu’n gweledigaeth ar gyfer yr economi. 

 

tenbyI gyflawni hyn, rhaid i ni weithio gyda’n gilydd.  Dylai’r Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol gael eu creu gan y bobl y byddant yn effeithio arnynt: sef ni, bob un ohonom, fel eu bod yn ‘perthyn’ i ni.  Trwy fynd ati fel hyn, byddwn yn adeiladu ar sylfeini Ffyniant i Bawb, Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, sy’n esbonio pam mae angen rhoi llais cryfach i’r rhanbarthau wrth ddatblygu economi Cymru, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol sy’n gofyn i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effeithiau tymor hir eu penderfyniadau ac i weithio’n well â phobl, cymunedau ac â’i gilydd. 

 

Dros y misoedd i ddod, bydd cyfle i chi gyfrannu mewn nifer o ffyrdd:

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiad rhithiol byw ddydd Sadwrn 21 Tachwedd i blant a phobl ifanc. I gael rhagor o wybodaeth am hyn cysylltwch â midandsouthwest@REF.cymru

 

Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid rhanbarthol ar y cyd â Rhwydwaith Cydweithredu Cymru a Cazbah.

 

Dolenni Perthnalsol: