Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Mae Cymru’n gartref i rai o enwau mwyaf y byd ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol sydd gyda’i gilydd yn cyflogi dros 150,000 o bobl.

Gall busnesau yma fanteisio ar ein costau gweithredu isel, ac elwa hefyd o’n pobl deyrngar, gynhyrchiol a hynod fedrus. Ar y cyd â’n seilwaith modern o ran eiddo, technoleg ddigidol a thrafnidiaeth, mae Cymru’n gwneud synnwyr busnes ar gyfer unrhyw weithrediad.

Rydym yn rhan o Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru a’n nod strategol yw cynyddu buddsoddiadau a chyflogaeth newydd yng Nghymru. Rydym yn gwneud hyn trwy farchnata Cymru’n rhyngwladol, gan dargedu marchnadoedd allweddol, a darparu cymorth ariannol a chyngor a chymorth rhad-ac-am-ddim a chyfrinachol ar gyfer darpar fuddsoddwyr.

Rydym hefyd yn awyddus i weithio gydag ymgynghorwyr adleoli i’w cynorthwyo i wasanaethu eu cleientiaid. Rydym yn darparu gwasanaethau megis cymorth adleoli, cymorth i ddod o hyd i ddatrysiadau eiddo a chyngor ynghylch recriwtio a hyfforddiant.

“Adleoli i Gymru yw’r symudiad strategol gorau y mae Creditsafe wedi’i wneud erioed. Fe achubodd hynny Creditsafe ac fe fframiodd y ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes.”
Cato Syversen, Prif Weithredwr, Creditsafe Group

Astudiaeth Achos

FPS Case Study 1

Canolfan Rhagoriaeth Cyllid y BBC

"Mae pobl wych i’w cael yma yng Nghymru. Mae tua 70-80% o’r staff a oedd gennym yn 2006 yn dal gyda ni – does neb yn gadael!"

Deloitte

"Y prif ffactor llwyddiant [i ni] yw’r bobl. Ni fyddem wedi cyflawni’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni heb y gweithlu amrywiol a galluog."


Canolfan y Cyfryngau

Yma fe gewch ddetholiad o storïau newyddion, manylion ein digwyddiadau ac ystorfa ar gyfer ein dogfennau allweddol a gwybodaeth i’w lawrlwytho.

Cyfrifiannell Arbedion

Defnyddiwch ein cyfrifiannell arbedion unigryw i weld sut y gall Cymru arbed arian ichi ar eich busnes

GwerthwchiGymru

Ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yw GwerthwchiGymru

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn