Cost

Y llinell isaf: Os ydych chi am gynyddu eich elw, mae Cymru’n un o’r lleoedd gorau yn y DU i weithredu ohonynt. Gydag eiddo o safon uchel am gost isel a marchnad recriwtio ffyniannus; gallwch ganolbwyntio ar dyfu eich busnes, nid lleihau eich costau.


Eiddo

Am gostau sylweddol is, mae Cymru’n cynnig rhagoriaeth a datrysiadau eiddo sy’n rhoi gwerth am arian. Er enghraifft, mae swyddfa Gradd A yng Nghaerdydd yn costio tua 40% o bris swyddfa Gradd A yn Llundain (ffynhonnell: Cyfanswm Costau Meddiannaeth yn y DU gan BNP Paribas - Ionawr 2014). Mae swyddfeydd Gradd A ar gael yng Nghymru am gyn lleied ag £11 y fetr sgwâr a swyddfeydd eraill ar gael o £5 y fetr sgwâr. Gweler ein cronfa ddata eiddo am fwy o fanylion.


Staffio

Mae Cymru’n cynnig rhai o’r staff gorau a’r costau staff mwyaf cystadleuol yn y DU, gan fod cyflogau yng Nghaerdydd (prifddinas Cymru) yn cyfateb i tua 70% o gyflogau yn Llundain. Mae cyflog cyfartalog graddedigion yng Nghymru’n cyfateb i 80% o gyflog cyfartalog graddedigion ledled y DU, sy’n gwneud Cymru’n lle gwych i dyfu eich busnes.

Hefyd, gan fod costau isel ar gyfer tai preifat a chostau byw is ar gael, gallwch gadw eich staff yn well, gan arbed amser ac arian ichi ar recriwtio a rheoli.


Mae Legal & General wedi gallu cadw ein costau dan reolaeth oherwydd ein gweithrediad yng Nghymru.”

Nigel Wilson

Prif Weithredwr Grŵp, Legal & General

Gyfraith

Mae cyfraith cyflogaeth yng Nghymru yr un fath â Lloegr, sy’n arbed cur pen ichi wrth recriwtio.

Ar ben hynny, mae ein cyfradd treth gorfforaeth yn gostwng i 20% ym mis Ebrill 2015, o’i gymharu â 25% yn Tsieina, 28% yn Ne Affrica, 29% yn yr Almaen, 31% yn yr Eidal, 32% yn India, 33% yn Ffrainc, a 40% yn yr Unol Daleithiau (Ffynhonnell: KPMG).


Cyfrifiannell arbedion

Gall eich busnes arbed llawer o arian drwy symud eich gweithrediadau i Gymru.


Cyfrifiannell arbedion

Gall eich busnes arbed llawer o arian drwy symud eich gweithrediadau i Gymru. Defnyddiwch ein cyfrifiannell arbedion isod i weld sut mae Caerdydd y...

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn