Seilwaith

Mae gan Gymru’r holl gyfleusterau o’r radd flaenaf y byddech yn eu disgwyl gan wlad yng Ngorllewin Ewrop, gan gynnwys mynediad ardderchog at eich cleientiaid ledled y Deyrnas Unedig, yr UE a thu hwnt trwy rwydweithiau ffyrdd, rheilffyrdd ac awyr effeithlon.


Eiddo masnachol

Mae ein hamrywiaeth eithriadol o eiddo masnachol – o swyddfeydd â gwasanaeth i bencadlysoedd rhyngwladol – ar gael am rai o’r costau isaf yn unrhyw ran o’r DU.

Tŷ Admiral

Gwyliwch y fideo treigl amser rhyfeddol hwn o Dŷ Admiral, pencadlys byd-eang newydd Admiral Insurance Group yng Nghaerdydd. 

I weld mwy o Gaerdydd edrychwch ar ein daith rithwir.

 


Trafnidiaeth

A hithau wedi’i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i ganolbwyntiau pwysig ar gyfer trafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a môr, mae Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i gefnogi gweithrediadau busnes rhyngwladol a darparu mynediad at eich cleientiaid, ble bynnag y bônt.

  • O ran y ffyrdd, mae traffordd yr M4 yn cysylltu de Cymru â Llundain mewn 2 awr gan wneud Cymru’n lleoliad delfrydol i wasanaethu cwmnïau sydd wedi’u lleoli yn Llundain - ac mae traffordd yr M56 yn cysylltu gogledd Cymru â dinasoedd ariannol pwysig yng ngogledd Lloegr, megis Manceinion.
  • Bydd buddsoddiad o £1 biliwn yn y rhwydwaith rheilffyrdd yn golygu bod hyd siwrne ar drên o Gaerdydd i Lundain yn cael ei leihau i 1 awr 45 munud erbyn 2017, tra bydd gweithredu Crossrail yn golygu bod Caerdydd yn cael ei chysylltu â Canary Wharf mewn 2 awr yn unig erbyn 2018.
  • Bydd gan dde Cymru gyswllt rheilffordd uniongyrchol â maes awyr Heathrow erbyn 2021.
  • Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd o fewn 30 munud i Ganol Dinas Caerdydd ac yn cynnig hediadau uniongyrchol a hediadau ag un arhosiad i gannoedd o gyrchfannau.

 

Yn uniongyrchol i Lundain

Yn Cysylltu Cymru â Dinas Llundain


Mae Wrecsam wedi profi’n ganolfan hynod lwyddiannus inni ac mae’n gweithio’n dda o ran cysylltedd. Mae’r band eang yma’n gwasanaethu ein busnes yn dda ac yn sicrhau bod ein gallu i adfer data o gopïau wrth gefn yn ddigymar. Mae’r cysylltiadau trafnidiaeth a theithio’n dda hefyd. Rydym 2 awr yn unig i ffwrdd o gyfarfod busnes yn Llundain ac rydym lai nag awr i ffwrdd o feysydd awyr Lerpwl a Manceinion.

Glenn Jackson

Rheolwr Gyfarwyddwr, Moneypenny

Digidol

Gall busnesau yng Nghymru elwa o seilwaith digidol sydd gyda’r mwyaf datblygedig yn Ewrop, a bydd ein rhaglen buddsoddi strategol yn parhau i wella gwasanaethau.

  • Cymru Ddigidol yw ein hagenda i wneud Cymru’n genedl wirioneddol ddigidol trwy gyflawni sgiliau digidol i bawb, gwasanaethau cyhoeddus ar-lein gwell, seilwaith cyflymach a darpariaeth ehangach o ran rhwydweithiau symudol.
  • Cyflymu Cymru yw ein rhaglen gyflwyno genedlaethol i ddarparu band eang ffeibr cyflym ar gyfer 96% o’r cartrefi a busnesau erbyn 2016, gyda’r ganran fach o safleoedd sy’n weddill yn cael eu gwasanaethu trwy becyn hyblyg o gymorth a chymysgedd o dechnolegau.
  • Mae’r cynllun Taleb Gwibgyswllt yn rhoi cymorth (hyd at £10,000 yn unol ag amodau’r cynllun) gyda chostau sefydlu band eang cyflym iawn ar gyfer busnesau (a ddiffinnir fel cyflymderau lawrlwytho o 100mbps o leiaf a chyflymderau lanlwytho o 30mbps o leiaf, gyda chymhareb gystadlu isel iawn, os o gwbl).
  • Cyfnewidfa Ryngrwyd nod sengl a adeiladwyd â switshis yn y gyfres Summit X460 gan Extreme Networks yw IXCardiff. Mae IXCardiff yn Gyfnewidfa Ryngrwyd (IXP) wedi’i neilltuo ar gyfer Cymru sy’n lleihau cuddni, yn gwella cadernid rhwydweithiau ac yn sicrhau cysylltiadau cyflymach ar gyfer defnyddwyr lleol y Rhyngrwyd.
  • PSBA (Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus) yw’r gwasanaeth cyfathrebu cenedlaethol ar gyfer Cymru i gysylltu’r holl ranbarthau yng Nghymru’n well er mwyn trawsnewid y modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus rheng-flaen a chefn swyddfa eu darparu.

Taith Rithwir

Ewch ar daith rithwir o amgylch Caerdydd, ein Prifddinas.


Taith Rithwir

Ewch ar daith o amgylch Caerdydd, ein Prifddinas, i weld detholiad o’r hyn sydd ganddi i’w gynnig i chi a’ch busnes. I gael mynd ar daith go iawn, ...

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn