Sgiliau

Caiff enw da cynyddol Cymru fel lleoliad pwysig ar gyfer gwasanaethau ariannol a phroffesiynol ei atgyfnerthu gan ein gweithlu hynod grefftus a chost-effeithiol a’n sefydliadau academaidd o fri byd-eang. Mae Cymru’n gartref i dros 3 miliwn o bobl, y mae 30% ohonynt wedi’u haddysgu i lefel gradd neu uwch.

Prifysgol

Mae gan ein 8 prifysgol ac16 coleg dros 315,000 o fyfyrwyr (Ffynhonnell: HESA 2012) i helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr dawnus a brwdfrydig i gefnogi cwmnïau sy’n uchelgeisiol ac yn tyfu.

“Y prif ffactor llwyddiant [i ni] yw’r bobl. Ni fyddem wedi cyflawni’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni heb y gweithlu amrywiol a galluog. Rwyf wedi bod wrth fy modd gyda safon uchel yr ymgeiswyr bob tro yr wyf wedi recriwtio. Mae’r mwyafrif o’n pobl yn raddedigion ac mae cronfa enfawr o bobl yn y disgyblaethau perthnasol.”

Ross Flanigan

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Risg ac Ansawdd, Deloitte

  • Yr 8 prifysgol yng Nghymru yw: Prifysgol AbertawePrifysgol AberystwythPrifysgol BangorPrifysgol CaerdyddPrifysgol Fetropolitan CaerdyddPrifysgol Cymru Y Drindod Dewi SantPrifysgol De Cymru a Phrifysgol Glyndŵr.

  • Mae Prifysgol Abertawe yn y 30 uchaf o ran prifysgolion ymchwil y DU.

  • Mae Prifysgol Bangor yn un o’r sefydliadau â’r sgôr uchaf yn y DU ar gyfer graddau sy’n gysylltiedig â chyllid, a’r brifysgol hon yw’r unig sefydliad yn fyd-eang sy’n cynnig y cymhwyster MBA Bancwr Siartredig. Mae Bangor hefyd yn y 15fed safle yn fyd-eang ar gyfer ymchwil ym maes bancio (RePEc, Banc Cronfa Ffederal St Louis).

  • Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o Grŵp clodfawr Russell o Brifysgolion ac wedi cael ei gosod yn y 5ed safle ymhlith prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer ansawdd ac yn yr 2il safle ar gyfer effaith.

  • Mae Prifysgol De Cymru yn un o brifysgolion mwyaf y DU a chanddi enw am ddatblygu datrysiadau arloesol i ddiwallu anghenion cyflogwyr (megis y cymhwyster MSc mewn Rheoli Gwasanaethau Ariannol a’r cymhwyster MSc mewn Datrys Anghydfod, y cawsant ill dau eu datblygu mewn partneriaeth gyda busnesau).

  • Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi cael ei henwi yn un o’r prifysgolion newydd gorau gan arweinlyfrau pwysig ar brifysgolion ac wedi cael ei chanmol yn annibynnol am ei safonau academaidd.

Prentisiaethau

Mae prentisiaeth yn cael ei chreu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres.

Nod Llywodraeth Cymru yw creu o leiaf 100,000 o brentisiaethau pob oed dros y 5 mlynedd nesaf i sichrau bod sgiliau pobl yn cyfateb i anghenion yr economi.

Mae Prentisiaethau Uwch ar lefel 4 ac uwch yn golygu datblygu sgiliau cryfach a dyfnach i'n gweithlu a rhoi'r staff crefftus sydd eu hangen ar gyflogwr i gynyddu cynhyrchiant ac arloesedd a gwella perfformiad y busnes.


Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol

Mae’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol yn cydnabod bod Cymru’n un o’r lleoliadau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ar gyfer gwasanaethau ariannol, ac o ganlyniad mae’n gweithio’n frwd i helpu cwmnïau i’w lleoli eu hunain yma i hyfforddi eu cenhedlaeth nesaf o staff.

Caiff strategaeth yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol yng Nghymru ei chymeradwyo gan ei Bwrdd Cyflogwyr cyfranogol a gweithredol (a adwaenir ar y cyd fel Grŵp Cyflogwyr Gwasanaethau Ariannol Cymru) y mae ei aelodau’n cynnwys uwch gynrychiolwyr o gwmnïau megis Admiral, Atradius, Cunningham Lindsey, Deloitte, AJ Gallagher, Legal & General a Lloyds Bank.


Canolfan Ragoriaeth Cyllid y BBC

Canolfan Ragoriaeth Cyllid y BBC

"Mae pobl arbennig yn byw yng Nghymru. Mae tua 70-80% o'n staff gyda ni ers 2006 - does neb yn gadael!” Leighton Davies, Cyfarwyddwr  Canolfa...
Deloitte

Deloitte

"Y prif ffactor sy'n sicrhau llwyddiant [inni] yw y bobl. Heb weithlu amrywiol a medrus ni fyddem wedi llwyddo i gyflawni'r hyn y gwnaethom. Rydw i...

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn