Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fizzy Foam

Dechreuodd Dave Easterbrook ‘Fizzy Foam’ yn 2012 tra ei fod yn gweithio fel Troellwr Disgiau (DJ) llawn amser ar orsaf Bridge FM. Gyda chymorth ei deulu, fe sefydlodd ei ‘siop popeth dan yr unto’ ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan arbenigo mewn cynhyrchion i’r corff, y baddon a’r cartref.

Ers hynny, mae ystod o gynhyrchion Fizzy Foam wedi ehangu i gynnwys Bomb Cosmetics, Village Candles, Root Candles, Boozi Bodycare, ac anrhegion Cymreig a wneir â llaw, ymysg pethau eraill.

Yn wreiddiol, cafodd Dave y syniad ar gyfer y busnes pan oedd ganddo stondin am 2 ddiwrnod yn ystod mis “Carwch eich Marchnad” ym Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr. Fe’i hanogwyd gan hyn i lunio cynllun busnes ac i wneud cais am stondin bach.

Ar ôl bod yn masnachu am ond chwe mis, penderfynodd y teulu bod arnynt angen stondin mwy i dyfu’n rhagor ac i allu darparu ystod fwy o gynhyrchion. Cydnabu Dave fod y farchnad yn lle delfrydol i ddechrau busnes a’i bod yn codi ymwybyddiaeth o’u brand, ond serch hynny byddai’u hadeilad eu hunain ar y stryd fawr yn eu helpu i oresgyn nifer o heriau logistaidd ac o ran datblygu.

O ganlyniad, symudodd Fizzy Foam i’w lleoliad cyfredol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn adolygu’u hystod o gynhyrchion, eu cadwyn gyflenwi a’u sianeli dosbarthu presennol yn gyson, ac maent yn cynllunio ar gyfer twf y dyfodol.

Mae Dave yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar ei gael ei hun i mewn i farchnadoedd newydd ac mae’n targedu gwestai a chyflenwyr basgedi priodas bychain a basgedi diwrnod maldodi.

 

Sut yr helpodd Busnes Cymru Fizzy Foam?

“Roedd Busnes Cymru yn wych wrth ein helpu i gael cyhoeddusrwydd i’n brand. Mae’r gefnogaeth barhaus a dderbyniwn wedi profi’n amhrisiadwy i’n busnes, ac rydym yn eithriadol o falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni.”
Dave Easterbrook

 

Pan gysylltodd Dave gyntaf â Busnes Cymru, fe’i cyflwynwyd i gynghorydd busnes. Ers hynny, fe’i parwyd â mentor sydd wedi cynorthwyo Fizzy Foam gydag adolygiadau rheolaidd ynglŷn â busnes a marchnata. Mae’r cwmni wedi elwa o gymorth gyda throsiant a chynllunio a rhagamcanu elw, targedau gwerthiant ac adolygiadau o ystod o gynhyrchion.

Mynychodd Fizzy Foam hefyd ystod o ddigwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth o’u brand a chymell gwerthiant. Cydnabu Dave fod y cymorth a’r gefnogaeth barhaus a gaiff gan Busnes Cymru wedi profi’n amhrisiadwy i’w fusnes.

 

Adeg y balchder mwyaf mewn busnes

"Ein hadeg falchaf oedd cael ein rhoi ar y rhestr fer yn y 3 busnes uchaf yn y dosbarth ‘Busnes Manwerthu Annibynnol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2014."

Dave Easterbrook

 

 

Cynghorion Call i Entrepreneuriaid â Dyheadau

  1. Cysylltwch â Busnes Cymru! Mae’r cymorth a’r gefnogaeth yn amhrisiadwy
  2. Cynlluniwch, paratowch a chadwch at eich strwythur busnes
  3. Sicrhewch fod eich amcanion yn cyd-fynd â gair Saesneg SMART – penodol, mesuradwy, mae modd eu cyflawni, realistig ac yn gysylltiedig ag amser
  4. Gwnewch o! Peidiwch â phendroni drosto!
  5. Byddwch yn bositif
 
Conversion pixel