Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Grant Rhwystrau Busnes Cymru

Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Covid-19 wedi rhoi rhaglen o gymorth cyflogaeth a sgiliau ar waith i helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith.     
  
Mae rhan o’r rhaglen hon yn cynnwys cefnogaeth ychwanegol i unigolion sy’n ystyried bod yn hunangyflogedig. Yn ogystal â’r gwasanaeth cychwyn busnes presennol, mae grant ar gael i gefnogi unigolion di-waith sy’n wynebu mwy o rwystrau economaidd wrth ddechrau busnes. Bydd y grant dewisol hwn yn helpu hyd at 600 o unigolion i ddod yn hunangyflogedig neu i ddechrau busnes rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021.
 
Bydd y grant ar agor i bob unigolyn di-waith, ond rhoddir blaenoriaeth i’r rheini y mae Covid-19 wedi effeithio fwyaf arnynt:
  • Merched
  • Pobl anabl
  • Pobl o gefndiroedd BAME
  • Pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg na hyfforddiant (NEETS) rhwng 18 a 24 oed neu ymadawyr Coleg neu Brifysgol yn 2019 neu 2020 (gweler y nodiadau cyfarwyddyd llawn)
Bydd unigolion yn gallu gwneud cais am hyd at £2,000 i gyfrannu tuag at gostau hanfodol dechrau busnes. Bydd angen i geisiadau gael eu cefnogi gan gynllun busnes sy’n amlinellu’r cynnig busnes a’r costau sy’n gysylltiedig â'r gwaith o sefydlu. Rheolir y grant drwy wasanaeth Busnes Cymru. 
 
Gall dechrau busnes fod yn brofiad heriol. Bydd gofyn i bob ymgeisydd gofrestru (hyperddolen i dudalen yr ymgyrch isod) gyda Busnes Cymru i gael cymorth busnes gan un o’n darparwyr i’ch helpu i ystyried hyfywedd eich syniad busnes a datblygu eich cynllun busnes.  Mae cymorth ar gael hefyd gan Syniadau Mawr Cymru, ein Canolfannau Menter neu Busnes Cymdeithasol Cymru.  
 
Mae’r holl wybodaeth ar gael yma. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau ar 1 Rhagfyr. Defnyddiwch yr amser hwn i baratoi cais a chael gafael ar gymorth i ddatblygu eich cynllun a fydd yn rhan allweddol o’r asesiad. 
 
Mae Cronfa Rhwystrau Busnes Cymru yn agored i geisiadau tan 19 March 2021, neu’n gynt os bydd arian yn cael ei ddefnyddio cyn y dyddiad hwnnw. 
 
Rhaid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau, y dystiolaeth ategol a’r cynllun drwy e-bost grantrhwystrau@businesswales.org.uk
 
I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa a’r meini prawf cymhwyster llawn, llwythwch y nodiadau cyfarwyddyd perthnasol a’r ffurflen gais i lawr isod. Bydd y ffurflen gais ar gael ar 1 Rhagfyr 2020. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ac os hoffech siarad ag aelod o’n tîm, cysylltwch ar 03000 6 03000.
 
Conversion pixel