Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer pobl 25 oed a Hŷn

Oherwydd y galw uchel, mae'r grant bellach wedi'i ymrwymo'n llawn ar gyfer 2022/23 ac yn cael ei adolygu.  

Rydyn ni'n dal i dderbyn Datganiadau o Ddiddordeb ond ni fedrwn warantu y bydd unrhyw arian pellach ar gael nes i'r adolygiad gael ei gwblhau. Os hoffech chi gwblhau ffurflen mynegi diddordeb, ewch i Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer pobl 25 oed a Hŷn | Busnes Cymru (gov.wales). Bydd eich diddordeb yn cael ei nodi a byddwn yn cysylltu â chi maes o law os bydd cyllid ychwanegol ar gael.

Fodd bynnag, gallwn ymrwymo i gynnig mynediad parhaus i gyngor dechrau busnes am ddim a helpu gyda datblygu eich syniad busnes. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall Busnes Cymru helpu ewch i Dechrau | Business Wales (gov.wales).
 

Mae'r Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer Pobl 25 oed a Hŷn yn grant refeniw sy'n galluogi unigolion sy’n economaidd anweithgar ac unigolion di-waith sydd yn 25 oed a Hŷn i ddechrau busnes yng Nghymru, a bydd yn targedu unigolion sy'n wynebu rhwystrau rhag dechrau busnes a'r farchnad gyflogaeth yn benodol.

Mae grant hyd at £2,000 ar gael i helpu unigolion gyda chostau hanfodol dechrau'r busnes. 

Y meini prawf cymhwystra ar gyfer y grant yw:

  • Rydych chi'n economaidd anweithgar neu’n ddi-waith 
  • Eisiau dechrau busnes hunangyflogedig yng Nghymru

I ddechrau ar y broses ymgeisio, bydd angen i ymgeiswyr gwblhau dogfen mynegi diddordeb, a rhaid dychwelyd y ddogfen wedi'i chwblhau at Barriers2SUG@BusinessWales.org

Ar ol cael cymeradwyaeth, cewch gynnig gweminarau meithrin hyder a chymorth un-i-un cyn dechrau arni, er mwyn lleihau'r rhwystrau rhag dechrau eich busnes.  Bydd ymgynghorwyr Busnes Cymru hefyd yn cynorthwyo ceisiadau ac yn cynnig cyngor, arweiniad a chymorth, yn ogystal â chael mynediad at gymorth dechrau busnes ychwanegol.

Bydd Busnes Cymru yn arfer disgresiwn wrth ddyfarnu’r grant yn seiliedig ar y dystiolaeth o angen a amlinellir yn yr achos busnes a'r cais.

Bydd y Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer pobl 25 oed a hŷn yn derbyn Mynegiannau o Ddiddordeb o 12 Gorffennaf 2022 ymlaen. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 24 Mawrth 2023. Fodd bynnag, os caiff cronfeydd eu defnyddio’n llawn cyn y dyddiad hwn, bydd y cynllun yn dod i ben.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn a chanllawiau ynghylch y grant yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais, neu os oes gennych chi unrhyw bryderon na fyddech yn medru cymryd rhan yn y broses ymgeisio neu gynllunio busnes oherwydd rhesymau meddygol/technegol/gofalu, cysylltwch â Busnes Cymru drwy ffonio 03000 6 03000, er mwyn i ni allu trafod sut allwn ni eich helpu. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.