Gwastraff

I fusnesau'r DU, gall gwir gost gwastraff fod hyd at 4% o drosiad busnes. Fodd
bynnag, mae cynlluniau effeithlonrwydd adnoddau wedi dangos bod gweithredu mesurau
lleihau defnyddiau fel rhan o raglen effeithlonrwydd adnoddau ehangach, yn gallu gostwng y ffigur hwn yn sylweddol.

Mae busnesau’n cynhyrchu gwastraff ar bob lefel o’u gweithgarwch ond yn aml bernir mai
dim ond ar adeg gwaredu y mae angen gweithredu; fodd bynnag, gwybod sut a ble mae gwastraff yn cael ei gynhyrchu ym mhob rhan o’ch busnes yw’r cam cyntaf at ddeall sut y
gellir osgoi gwastraff, ei leihau a’i waredu yn y diwedd yn y ffordd fwyaf cynaliadwy ac
effeithlon sy’n bosibl. 

Bydd yr arweiniad, y taflenni ffeithiau a’r astudiaethau achos a geir yma yn eich helpu i
ganfod a mapio’r gwastraff a gynhyrchir yn eich busnes ac i weld beth yw’r gwir gost. Bydd
lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl yn arwain at arbed costau i’ch busnes ac yn lleihau eich effaith ar yr amgylchedd.


Arweiniad

  1. Lleihau gwastraff ac arbed arian
  2. Gweithio â’ch contractwr gwastraff
  3. Sefydlu cynllun ailgylchu yn y gweithle 

Taflenni ffeithiau

  1. Lleihau gwastraff
  2. Rheoli gwastraff
  3. Didoli gwastraff

Cliciwch yma i weld yr holl astudiaethau achos.