Datganiad hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Busnes Cymru. Rydym ni’n awyddus i gymaint â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan hon. Mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau; lefelau cyferbynnedd a’r ffontiau
 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i’r ysgrifen gael ei gwthio oddi ar ymyl y sgrîn
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda dim ond y bysellfwrdd
 • symud o gwmpas o fewn y rhan fwyaf o’r wefan gyda meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gyda darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym ni hefyd wedi sicrhau bod iaith y wefan mor syml ac eglur i’w ddeall ag y bo modd.

Mae cyngor ar AbilityNet ynglŷn â gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn ymwybodol bod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

 • testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i chi newid maint ffenestr y porwr
 • dim modd addasu uchder llinellau na llinelliad y testun
 • meddalwedd darllen sgrîn ddim yn gweithio’n llwyr gyda’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn
 • dim capsiynau gyda fideos byw
 • rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd yn unig
 • dim modd neidio dros y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin

Os nad yw rhai rhannau o’r wefan yn hygyrch

Os oes arnoch chi angen gwybodaeth oddi ar y wefan hon ar wahanol ffurf megis PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Byddwn yn ystyriwn eich cais a chysylltu gyda chi mewn 7 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau wrth ddefnyddio’r wefan hon

Rydym ni’n awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon bob amser. Os byddwch yn gweld unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os nad ydych yn teimlo ein bod yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni:                      

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd yr ymatebwn i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu alw i’n gweld

Rydym ni’n darparu gwasanaeth Text Relay i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol ynglŷn â hygyrchedd y wefan hon

Mae Busnes Cymru’n ymroddedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau isod nad ydynt yn cydymffurfio.

Problemau cysylltiedig â thechnoleg

Mae’r dechnoleg anhygyrch wedi’i amlinellu isod:

 • testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i faint ffenestr y porwr gael ei newid.
 • dim modd i ddefnyddwyr addasu llinelliad y testun nac uchder llinellau.

Problemau gyda’r testun

Mae’r testun anhygyrch wedi’i amlinellu isod:

 • penawdau wedi eu trefnu’n anghywir ar rai tudalennau
 • disgrifiadau testun delweddau yn rhy hir / disgrifiadau testun delweddau ar goll ar rai tudalennau
 • testun dolen ar goll ar rai tudalennau 
 • tablau sydd angen capsiwn disgrifiadol ar rai tudalennau
 • tablau sydd angen enw a/neu ddisgrifiad ar rai tudalennau
 • tablau sydd â phenawdau colofnau gwag ar rai tudalennau
 • tablau sydd, mewn rhai achosion, yn or-gymhleth eu strwythur ar rai tudalennau
 • testun dolen wedi ei ddyblygu ar rai tudalennau
 • tablau cymhleth sydd angen celloedd pennawd a data wedi’u cysylltu’n glir ar rai tudalennau
 • dolenni cyfagos i’r un lleoliad ar rai tudalennau
 • angen i rywfaint o destun dolenni fod yn fwy disgrifiadol mewn mannau
 • rhai dolenni yn mynd i dudalennau nad ydynt yn bodoli mwyach, sydd â mynediad cyfyngedig iddynt neu’n mynd i dagiau angor nad ydynt yn bodoli
 • rhywfaint o destun â chymhareb cyferbynnu isel
 • rhai elfennau gwefannau â chymhareb cyferbynnu isel
 • rhai tagiau HTML o fewn tagiau HTML eraill
 • priodweddau HTML wedi’u dyblygu ar un elfen HTML ar rai tudalennau
 • priodweddau HTML wedi dyddio ar dagiau paragraffau ar rai tudalennau

Problemau gyda dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw rhai o’n dogfennau PDF a dogfennau eraill hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd. Nid yw rhai ohonynt:

 • wedi eu marcio mewn ffordd sy’n galluogi defnyddwyr darllenwyr sgrin i’w deall
 • wedi’u tagio’n briodol, er enghraifft nid ydynt yn cynnwys penawdau priodol
 • wedi’u hysgrifennu mewn Saesneg clir

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni newid dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw gynlluniau i wneud y dogfennau PDF neu ddogfennau eraill hyn yn hygyrch.

Dylai unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau newydd a gyhoeddwyd gennym ers 23 Medi 2018 fodloni safonau hygyrchedd.
Mae rhai o’n dogfennau PDF a dogfennau eraill yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni: 

 • ddogfennau PDF sy’n darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr am sut i ddefnyddio ein gwasanaethau
 • ffurflenni a gyhoeddir ar ffurf dogfennau Word. 

O fis Mawrth 2022, ein bwriad yw un ai diwygio’r dogfennau’r PDF a’r dogfennau hanfodol hyn neu greu tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.
 

Problemau gyda delweddau, fideo a sain

Mae’r delweddau, fideo a sain anhygyrch wedi’u hamilnellu isod:

 • mae’r tagiau alt (testun amgen) ar goll ar rai delweddau
 • mae angen i’r tagiau alt fod yn fwy disgrifiadol ar rai delweddau 
 • dyblygu tagiau alt ar ddelwedd
 • nid oes capsiynau ar gyfer fideos sy’n cael eu ffrydio’n fyw
 • nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau i’r fideos byw gan nad oes disgwyl i fideos byw fodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

Problemau gydag elfennau a thrafodiadau rhyngweithiol 

Mae’r elfennau a’r trafodiadau rhyngweithiol anhygyrch wedi’u hamlinellu isod:

 • Mae yna broblemau wrth dabio drwy rai tudalennau, nid yw’r ffocws yn aros gyda / yn cael ei gymhwyso i’r ddolen gywir.
 • Mae yna broblem gyda’r gwrthgyferbyniad ar gwymplen “Mwy” prif ddewislen penawdau Busnes Cymru wrth ddefnyddio’r bysellfwrdd i we-lywio
 • Efallai na fydd rhai arddulliau lliw yn bodloni’r safonau WCAG 2.1 AA diweddaraf ar gyfer cyferbyniad lliw.
 • Mae rhai o’n ffurflenni rhyngweithiol yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd. Er enghraifft
 • am fod tagiau ‘label’ ar goll o rai o reolyddion y ffurflenni.
 • mae ein ffurflenni yn cael eu creu a’u lletya drwy feddalwedd trydydd parti a’u ‘hailddylunio’ i edrych fel ein gwefan.

Rydym ni wedi asesu cost cyweirio’r problemau cysylltiedig â defnyddio’r ffurflenni gyda bysellfwrdd a chredwn y byddai gwneud hynny ar hyn o bryd yn faich afresymol o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn cynnal asesiad arall yn Ionawr 2022.
 

Sut y profwyd y wefan hon

Profwyd y wefan hon am hygyrchedd dros y 2 flynedd ddiwethaf. Cynhaliwyd y profion hyn gan S8080.

 • Defnyddiwyd TotalValidator i wneud gwiriad hygyrchedd llawn o’r wefan ar 25 Medi 2020.
 • Profwyd templedi ein gwefan sy’n gwneud y gwahanol fathau o dudalennau gwe a ddefnyddir ar Busnes Cymru trwy ddefnyddio Axe ar 28 Hydref 2021
 • Rydym yn rhedeg gwiriad hygyrchedd llawn newydd o’r wefan gan ddefnyddio SortSite ar hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei gwblhau ganol Ionawr.

Yn ystod gwiriad TotalValidator ar 25 Medi 2020 a’r gwiriad SortSite y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn canol Ionawr, rydym yn cynnal sganiau wedi’u hawtomeiddio ar gyfer bob gwall AA WGAG 2.1.

Rydym yn profi prif blatfform ein gwefan, ar gael ar businesswales.gov.wales a busnescymru.llyw.cymru a’n his-wefannau, ar gael ar:

Rydym hefyd yn adolygu’r holl wefannau a restrwyd uchod i sicrhau eu bod yn pasio canllawiau WCAG 2.1 gan fod y rhain wedi’u creu cyn canllawiau WCAG 2.1. Mae hon yn broses barhaus gyda gwelliannau’n cael eu gwneud yn gyson.
 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Bydd y gwelliannau a gynigir gennym er mwyn mynd i’r afael â’r problemau a amlygir yn y datganiad hwn yn cael sylw ddechrau o fis Ionawr 2022. Rydym yn gweithio gyda’r cyflenwr i fonitro a rhoi sylw parhaus i unrhyw broblem gysylltiedig â hygyrchedd a gyfyd yn ystod y gwaith parhaus o ddatblygu a diweddaru’r wefan.

Paratowyd y datganiad hwn ar 06 Rhagfyr 2021.