Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Busnes Cymru. Rydym ni’n awyddus i gymaint â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, golyga hynny y dylech chi allu:

 • newid lliwiau; lefelau cyferbynnedd a’r ffontiau
 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i’r ysgrifen gael ei gwthio oddi ar ymyl y sgrîn
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda dim ond y bysellfwrdd
 • symud o gwmpas o fewn y rhan fwyaf o’r wefan gyda meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gyda darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym ni hefyd wedi sicrhau bod iaith y wefan mor syml ac eglur i’w ddeall ag y bo modd.

Mae cyngor ar AbilityNet ynglŷn â gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn ymwybodol bod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

 • testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i chi newid maint ffenestr y porwr
 • dim modd addasu uchder llinellau na llinelliad y testun
 • meddalwedd darllen sgrîn ddim yn gweithio’n llwyr gyda’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn
 • dim capsiynau gyda fideos byw
 • rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd yn unig
 • dim modd neidio dros y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin

Os nad yw rhai rhannau o’r wefan yn hygyrch

Os oes arnoch chi angen gwybodaeth oddi ar y wefan hon ar wahanol ffurf megis PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

Fe ystyriwn eich cais a chysylltu gyda chi mewn 7 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau wrth ddefnyddio’r wefan hon

Rydym ni’n awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon bob amser. Os byddwch yn gweld unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os nad ydych yn teimlo ein bod yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni:                      

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd yr ymatebwn i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu alw i’n gweld

Rydym ni’n darparu gwasanaeth Text Relay i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Cysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol ynglŷn â hygyrchedd y wefan hon

Mae Busnes Cymru’n ymroddedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau isod nad ydynt yn cydymffurfio.

Problemau cysylltiedig â thechnoleg

 • Testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i faint ffenestr y porwr gael ei newid.
 • Dim modd i ddefnyddwyr addasu llinelliad y testun nac uchder llinellau.

Problemau gyda’r testun

 • penawdau wedi eu trefnu’n anghywir
 • disgrifiadau testun delweddau yn rhy hir / disgrifiadau testun delweddau ar goll
 • testun dolen ar goll
 • tablau sy'n gofyn am enw a/neu ddisgrifiad
 • tablau sydd angen capsiwn disgrifiadol
 • tablau sydd â phenawdau colofnau gwag
 • tablau sydd, mewn rhai achosion, yn or-gymhleth eu strwythur
 • testun dolen wedi ei ddyblygu
 • tablau cymhleth sy'n gofyn am ddata cyswllt penodol a chelloedd gyda phennawd
 • testun cyswllt wedi ei ddyblygu
 • cysylltiadau cyfagos â'r un lleoliad
 • mae angen i'r testun cyswllt fod yn fwy disgrifiadol mewn mannau
 • mae rhai dolenni wedi'u hanelu at dudalennau nad ydynt yn bodoli mwyach, sydd â mynediad cyfyngedig neu wedi'u hanelu at dagiau angori nad ydynt yn bodoli
 • mae gan rywfaint o destun gymhareb cyferbyniad isel
 • mae gan rai elfennau gwefan gymhareb cyferbyniad isel
 • tagiau HTML yn nythu o fewn tagiau HTML eraill
 • dyblygu priodoleddau HTML ar un elfen HTML
 • priodoleddau HTML hen ffasiwn ar dagiau paragraff

Problemau gyda dogfennau PDF a dogfennau eraill

 • Mae llawer o’n dogfennau PDF Word hŷn nad ydynt yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, mae’n bosibl nad ydynt wedi eu marcio ac nad ydynt ar gael felly i ddarllenydd sgrin.
 • Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni ddogfennau PDF sy’n darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr ynglŷn â defnyddio ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir ar ffurf dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, ein bwriad yw un ai cyweirio’r dogfennau neu greu tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.
 • Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyweirio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarpariaeth ein gwasanaethau.
 • Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni’r safonau hygyrchedd.

Problemau gyda delweddau, fideo a sain

 • Nid oes capsiynau ar gyfer fideos byw
 • Nid ydym ar fwriad ychwanegu capsiynau i’r fideos byw gan nad oes disgwyl i fideos byr fodloni’r rheoliadau hygyrchedd
 • Mae tagiau alt ar goll ar rai delweddau
 • Mae angen i dagiau alt fod yn fwy disgrifiadol ar rai delweddau sy'n bodoli eisoes
 • Dyblygu testun alt ar ddelwedd

Problemau gyda rheolaeth ac elfennau rhyngweithiol

 • Mae rhai o’n ffurflenni rhyngweithiol yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd. Er enghraifft, am fod tagiau ‘label’ ar goll o rai o reolyddion y ffurflenni.
 • Mae rhai o'n ffurflenni wedi eu creu a’u cynnal drwy feddalwedd trydydd parti yn unol â steil weledol ein gwefan.
 • Wrth fynd drwy dudalennau penodol, nid yw'r ffocws yn glynu wrth/yn berthnasol i'r ddolen gywir
 • Gwrthgyferbyniad ar y gwymplen 'Mwy' drwy we-lywio byd-eang wrth ddefnyddio bysellfwrdd i lywio
 • Efallai na fydd arddulliau ffocws yn gwrthgyferbynnu lliw â safonau AA diweddaraf WCAG 2.1 ar hyn o bryd.
 • Rydym ni wedi asesu cost cyweirio’r problemau cysylltiedig â defnyddio’r ffurflenni gyda bysellfwrdd a chredwn y byddai gwneud hynny ar hyn o bryd yn faich afresymol o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn cynnal asesiad arall pan ddaw’n bryd adnewyddu contract y cyflenwr, sy’n debygol o ddigwydd ym mis Chwefror 2021.

Sut y profwyd y wefan hon

Profwyd y wefan hon yn fwyaf diweddar ar 25 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan S8080.

Cynhaliwyd sgan wedi'w awtomeiddio ar gyfer bob gwall  WGAG 2.1 AA.

Profwyd:

Rydym hefyd wrthi'n adolygu'r holl wefannau a restrir uchod i sicrhau eu bod yn pasio canllawiau WCAG 2.1 yn weledol gan fod y rhain wedi'u creu cyn canllawiau WCAG 2.1. Mae hon yn broses barhaus, ac amcangyfrifir y dylid cwblhau’r rhain erbyn mis Chwefror 2021. 

Gwaith cysylltiedig a gwell hygyrchedd

Pan fydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud neu pan ychwanegir is-wefannau newydd, caiff y rhain eu sganio cyn eu rhyddhau i'r cyhoedd.

Bydd y gwelliannau a gynigir gennym er mwyn mynd i’r afael â’r problemau a amlygir yn y datganiad hwn yn cael sylw erbyn mis Medi 2021. Rydym yn gweithio gyda’r cyflenwr i fonitro a rhoi sylw parhaus i unrhyw broblem gysylltiedig â hygyrchedd a gyfyd yn ystod y gwaith parhaus o ddatblygu a diweddaru’r wefan.

Paratowyd y datganiad hwn ar 13 Tachwedd 2020.

 

 
Conversion pixel