Marchnata a TG

Rydym ni wrthi'n adolygu'r tudalennau Marchnata a TG, a byddwn yn rhoi diweddariad pellach cyn hir. Yn y cyfamser, dyma'r dolenni i'n cynnwys TG a Marchnata:

Marchnata

Porwch drwy amrywiaeth o ganllawiau a ffeithlenni sy'n ymwneud â marchnata ac ymchwil y farchnad 

Beth yw Marchnata?
Beth rydych chi'n ei werthu?
Adnabod eich cwsmer
Y lle iawn a'r amser iawn
Hyrwyddo eich busnes
Cynllunio ymarferol ar gyfer marchata
Gwerthu er mwyn llwyddo 
Cael eich cwsmer cyntaf

Ymchwil y farchnad

Beth yw ymchwil marchnad?
Deall eich marchnad
Pwy yw'r gystadleuaeth
Adnabod eich cwsmer
Mathau o ymchwil marchnad
Cynllunio a defnyddio'ch ymchwil marchnad

Mewngofnodwch i wasanaeth cymorth busnes ar-lein BOSS i weld ystod o gyrsiau gan gynnwys:

Adnabod eich cwsmeriaid
Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:
•    Nodi pwy yw'ch cwsmeriaid delfrydol.
•    Deall ystod o gymhellion prynu cwsmeriaid.
•    Deall anghenion darparu gwasanaeth eich cwsmeriaid a sut i'w diwallu.

Marchnata eich busnes newydd
Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:
•    Deall beth yw neges farchnata effeithiol.
•    Cydnabod y cyfleoedd i hyrwyddo eich busnes gan ddefnyddio technegau marchnata traddodiadol a digidol.

Creu presenoldeb ar-lein
Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:
•    Deall pwysigrwydd presenoldeb ar-lein ar gyfer eich busnes.
•    Adnabod y gwahanol lwyfannau ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes.
•    Cydnabod gwahanol nodweddion a manteision llwyfannau ar-lein.

Hanfodion ymchwil y farchnad
Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:
•    Deall sut y gall ymchwil effeithiol i'r farchnad gyfrannu at eich busnes.
•    Nodi'r 3 maes allweddol sydd i'w cynnwys yn eich gweithgareddau ymchwil i'r farchnad.
•    Cynllunio'r gweithgareddau ymchwil i'r farchnad sydd eu hangen i gefnogi'ch busnes.
•    Cydnabod ffynonellau allweddol o ddata a gwybodaeth am y farchnad.

Sefydlu eich brand
Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:
•    Deall beth yw brand a beth mae'n ei olygu i'ch busnes.
•    Elfennau gwahanol brand.
•    Pwy sy'n bwysig i'ch brand a pham.
•    Sut mae bod yn wahanol yn gallu bod o fantais gystadleuol enfawr ym myd busnes.


 TG

Seiberddiogelwch ar gyfer sefydliadau bach (NCSC) 
Y pum pwnc y byddwch yn ymdrin â nhw yw:
•    Gwneud copi wrth gefn o ddata eich sefydliad
•    Diogelu rhag maleiswedd
•    Creu cyfrineiriau cryf
•    Cadw eich dyfeisiau'n ddiogel
•    Amddiffyn rhag gwe-rwydo

Seiberddiogelwch: Awgrymiadau da i staff (NCSC)
Y pum pwnc y byddwch yn ymdrin â nhw yw:
•    Gwneud copi wrth gefn o ddata eich sefydliad
•    Diogelu rhag maleiswedd
•    Creu cyfrineiriau cryf
•    Cadw eich dyfeisiau'n ddiogel
•    Amddiffyn rhag gwe-rwydo

GDPR
Yn y cyflwyniad hwn i'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, byddwn yn trin a thrafod:
•    Trosolwg o'r cysyniadau sylfaenol.
•    Amlinelliad o'r prif feysydd newid.
•    Dealltwriaeth o gydsyniad o dan GDPR.
•    Adolygiad o hawliau gwrthrych data gan gynnwys ceisiadau gwrthrych am wybodaeth.
•    Adolygiad o asesiadau o'r effaith ar breifatrwydd data a swyddogion diogelu data.
•    Crynodeb o'r gwaith o adrodd achosion o dor-diogelwch data a’u gorfodi.

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau'r genedl i wneud newidiadau bach sy'n cynnig manteision mawr. Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i'ch helpu i ddechrau arni. Cofrestrwch am gymorth digidol nawr Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru | Busnes Cymru - Cyflymu Cymru i Fusnesau (llyw.cymru)

Gweithdai busnes am ddim Cyrsiau ar-lein am ddim - Busnes Cymru - Cyflymu Cymru i Fusnesau (llyw.cymru)