Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mechtek

Ac yntau wedi’i sefydlu gan Andrew Williams yn 2008, mae Mechtek, cwmni peirianneg ac awtomatiaeth a leolir yng Nghwmcarn, yn arbenigo mewn cynllunio, adeiladu a gosod llinellau cynhyrchu awtomataidd ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu.

Mae’r busnes wedi nodi a thargedu marchnad arbenigol, sy’n darparu llinellau cynhyrchu awtomataidd ar gyfer gweithgynhyrchu batris asid plwm gwaith trwm ar gyfer wagenni fforch godi, ymysg pethau eraill.

Mae Mechtek ar hyn o bryd yn gweithio ar archeb sy’n werth dros £1.2 miliwn ar gyfer llinell gynhyrchu yng Ngwlad Pwyl, ac mae wrthi yn y cyfnod olaf o ddyfynbris ar gyfer llinell yn yr UDA a chanddi werth disgwyliedig o £1.8 miliwn. Cwblhaodd y busnes archeb gyffelyb yn ddiweddar i’w chyflenwi i Tsieina.

Unwaith y bydd Mechtek yn sicrhau contract, adeiladir a phrofir y llinell gynhyrchu ar y safle ar dir y cwmni yng Nghwmcarn. Ar ôl i’r gweithdrefnau profi gael eu cwblhau, datgymalir y gwaith ac fe’i cludir i safle’r cwsmer, cyn iddo gael ei gydosod drachefn gan beirianwyr Mechtek.

Ar hyn o bryd, mae’r busnes yn cyflogi tîm bychan o 5 o gynllunwyr ac arbenigwyr, ac mae’n cydategu hyn gydag is-gontractwyr lleol a staff dros dro ar gyfer cyfnod adeiladu ei gontractau mawrion.

 

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Mechtek?

“Mae gweithio â Busnes Cymru wedi rhoi llwyfan cryf inni o ble y gallwn symud ymlaen; a chyda contractau newydd yn cael eu hennill, mae’r dyfodol yn edrych yn wirioneddol bositif i Mechtek.”
Andy Williams

 

Aeth Andrew at Busnes Cymru yn 2016 i gael cyngor a chefnogaeth allanol ynglŷn â sut i wella’i weithrediadau busnes, yn ogystal ag i geisio cymorth i nodi cyfleoedd am gyllid ar gyfer ymchwil a datblygu.

Gweithiodd cynghorydd penodedig gan Busnes Cymru yn agos ag Andrew i ystyried ailstrwythuro’r busnes i wella gweithdrefnau a phrosesau mewnol, gan hefyd ddarparu cefnogaeth farchnata i helpu Mechtek i ddenu cwsmeriaid newydd ac i ennill rhagor o gontractau. Arweiniodd hyn at ennill contract diweddar yng Ngwlad Pwyl sy’n werth dros £1.2 miliwn.

Gwnaeth y cyngor gan Busnes Cymru helpu Mechtek i nodi strategaeth werthiant ac i wahaniaethu rhwng yr ymdrechion sydd eu hangen i werthu ar gyfer contractau tramor mawrion ac i greu brand ar gyfer ei wasanaethau awtomatiaeth arbenigol ar gyfer prosiectau llai y gellir eu cwblhau’n gyflymach yn y Deyrnas Unedig.

Roedd Busnes Cymru hefyd yn gallu helpu Mechtek i gael cymorth ariannol oddi wrth Cyllid Cymru i gynorthwyo’r cwmni tra eu bod yn disgwyl i’w contract diweddaraf ddwyn ffrwyth. Gwnaeth y cynghorwr hefyd ddarparu arweiniad ar ymgeisio am Ostyngiad Treth Gorfforaeth Ymchwil a Datblygu.

Mae’r cynghorwr ar hyn o bryd yn darparu cymorth cyson i gynorthwyo’r cwmni i ganfod graddedigion peirianneg i ymuno â’r tîm.

 

Yr adeg falchaf mewn busnes

Adeg balchaf Andrew oedd “dod â’r gweithiwr cyntaf i mewn”.

 

 

Cynghorion gwych y byddent yn annog entrepreneuriaid eraill i’w dilyn

  1. Meddyliwch mewn termau hirdymor – ond goroeswch yn y byrdymor.
  2. Defnyddiwch dechnoleg er eich mantais ac awtomeiddiwch eich systemau rheoli busnes i arbed amser ac i adael ichi ganolbwyntio llai ar ddyletswyddau gweinyddol.
  3. Parchwch eich cwsmeriaid a chyflawnwch y gwasanaeth gorau y gallwch.
  4. Cadwch lygad barcud ar gostau.
  5. Peidiwch ag anghofio pwysigrwydd marchnata. Mae’n cymryd amser i fagu enw da – ac fe ellir ei golli os na fydd rhywun yn ofalus.
Conversion pixel