Byddai greddf naturiol yn dweud wrth rywun nad nawr, wrth i’r storm ruo o’n cwmpas, yw’r adeg iawn i ddechrau busnes. Mae gwariant cyffredinol yn llawer is ac efallai nad yw rhwyd diogelwch y “Cynllun wrth gefn” o “allu mynd yn ôl i fyd cyflogaeth yn gyflym” mor syml ag yr arferai fod. Rwy’n deall hynny.

Ond mae mwy iddi na hynny, does bosib?

Rydym yn gweld bod yr oes COVID-19 hon yn arwain at fwy o gyfleoedd entrepreneuraidd nag erioed. Pryd bynnag y ceir newid seismig fel hyn ym mywydau personol a busnes pobl, mae’n torri ar draws y ffordd arferol o wneud pethau. Mae angen atebion newydd a gwahanol ar gyfer eu problemau newydd a gwahanol.

Mae pobl nid yn unig yn cydnabod bod yn rhaid iddyn nhw newid, ond mae llawer wrthi’n rhagweithiol yn chwilio am rywbeth neu rywun a all eu helpu i ddatrys problem a achoswyd yn sgil y cyfyngiadau symud. Yn anad dim, maen nhw’n fwy goddefol nag erioed i atebion gan bobl newydd fel chi. Maen nhw’n llawer mwy parod i fod yn arbrofol o ystyried yr “amgylchiadau digynsail”. Peidiwch â gadael i hyd a lled y sefyllfa hon eich llethu. Mae hon yn storm berffaith lle bydd cwmnïau newydd yn cael eu geni a’u magu.

Y camau cyntaf – cynnig a chwsmer 

Felly, os yw’r syniad o ddechrau eich busnes wedi apelio atoch, pa gamau “fawr ddim perygl” cychwynnol ddylech chi eu cymryd i ddechrau ar eich taith?

Mae angen syniad arnoch sy’n cynnwys dau beth….. cynnig a chwsmer. Felly, er enghraifft, “cynhyrchu masgiau wyneb ffasiynol ar gyfer menywod y mileniwm”.

Gallai’ch cynnig gael ei sbarduno gan syniad gwych, syniad technolegol arloesol neu fod yn seiliedig ar angerdd arbennig sydd gennych chi. Mae’n rhaid iddo fod yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud yn dda iawn ac y byddech chi’n hoffi ei wneud am gyfnod estynedig.

A chithau nawr â chynnig, mae angen i chi ystyried y peth pwysicaf, sef cwsmer sy’n talu. Fod bynnag, dydy un cwsmer sy’n talu ddim yn ddigon, rydych chi angen cwsmeriaid sy’n talu i gynhyrchu digon o arian fel y gallwch chi wneud elw. Yn hytrach na cheisio bod yn bopeth i bawb, ceisiwch ganolbwyntio ar un ‘niche’ fach. O’r farchnad arbenigol hon, datblygwch nifer o broffiliau cwsmeriaid posibl neu ‘bersonas’ fel y’u gelwir.

Bydd hyn yn rhoi syniad go lew i chi o’r canlynol:

  • a oes ganddyn nhw angen heb ei ddiwallu y mae’ch cynnig chi yn ei fodloni
  • a fydden nhw’n prynu’ch cynnig, pa mor aml a faint ohono
  • a fydden nhw’n cael eu dylanwadu gan bethau eraill/ pobl eraill wrth benderfynu prynu

Drwy sgyrsiau ymchwil rhad a sylfaenol gyda phobl sy’n cyfateb i’ch persona, gallwch sefydlu’n gyflym a yw’ch cynnig yn bodloni galw yn y farchnad. Pan fyddwch chi’n darganfod hyn, mae gennych chi’r hyn a elwir yn “Gynnyrch/Addas i’r Farchnad”. Cydnabyddir hyn yn eang fel y cam cyntaf wrth adeiladu busnes newydd yn llwyddiannus.

All neb ddylanwadu’n uniongyrchol ar sefyllfa COVID-19, ond gallwn reoli'r ystyr a roddwn iddi. Manteisiwch ar y cyfle prin sy’n eich wynebu mewn cyfnod anodd. Po dduaf yw’r storm, po fwyaf lliwgar yw’r enfys.

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen