Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Creu eich brand personol

Y tu hwnt i ddeall eich cynnig a bod y ffordd rydych chi’n gwerthu eich hun yn gwneud argraff arnynt, pan fydd pobl yn ‘prynu’ yr hyn rydych chi’n ei gynnig, maen nhw hefyd yn prynu darn bach ohonoch chi - ac i ryw raddau, eich gweledigaeth. Gan mai eich breuddwyd chi yr ydych yn ei chanlyn ac mai eich busnes chi sy’n ceisio’i gwireddu, mae’n debygol mai chi yw'r arweinydd.  O Richard Branson yn Virgin i Stelios gyda EasyJet, mae mwy a mwy o sefydliadau yn defnyddio’u harweinydd i gysylltu â’u cynulleidfaoedd ac ennyn cefnogaeth i’w cynnig a’u brand. Mewn amgylchedd hynod gystadleuol, gall eich helpu i greu elfen allweddol o wahaniaeth.

I wneud hyn yn effeithiol, mae angen ichi ddatblygu eich brand personol sy’n cyd-fynd yn agos â’ch gweledigaeth ac unrhyw fusnes yr ydych yn ei arwain. Ac mae angen ichi wneud hyn yn ofalus iawn, gyda llawer o feddwl, gan eich bod yn cysylltu’ch enw da chi yn uniongyrchol ag enw da eich busnes a’r hyn yr ydych yn ei gynnig. Rhaid hefyd ichi baratoi eich meddylfryd, fel ei fod yn adlewyrchu eich brand. Yn amlwg, rhaid i’ch delwedd bod yn ddymunol, yn berthnasol ac yn ddeniadol i’ch cynulleidfa, gan fod angen iddi eich adlewyrchu chi, yn ddelfrydol yn emosiynol ac yn ymarferol.

Yn y bôn, mae a wnelo hyn â’ch apêl bersonol chi.  Mae gan bobl lwyddiannus allu pwerus i gysylltu ag eraill drwy eu personoliaeth a’u grym personol. Dechreuwch feithrin eich brand personol, oherwydd bydd llwyddiant perthnasoedd, partneriaethau a chysylltiadau’r dyfodol yn dibynnu’n helaeth ar sut mae eraill yn eich gweld chi.

Meddyliwch am eich brand personol a sut mae eraill yn eich gweld chi. Gwnewch y gorau y medrwch, datblygwch allu i ymgysylltu’n effeithiol â’ch cymuned ac i fod yn gyfathrebwr rhagorol. Hefyd, byddwch yn glir ynglŷn â beth rydych chi sefyll drosto a pheidiwch â gwyro oddi wrth safbwynt moesegol cryf. Drwy wneud hyn byddwch yn adeiladu brand personol cryf - un y bydd eraill am gael eu cysylltu ag ef.

‘Mae enw da yn fwy gwerthfawr nag arian.’ Publilus Syrus

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel