• Mae cynllun cyflogres moesegol newydd yn caniatáu i weithwyr fenthyg ac arbed arian yn hawdd.
  • Mae Moneyworks Cymru yn gydweithrediad o 10 cwmni cydweithredol ariannol blaenllaw ac fe'i cefnogir gan Lywodraeth Cymru a TUC Cymru.
  • Ymhlith y busnesau sydd eisoes yn cynnig Moneyworks Cymru mae Legal and General, Airbus ac Admiral.

Nod Moneyworks Cymru, cynllun cyflog newydd a lansiwyd y mis hwn, yw helpu gweithwyr ledled Cymru i adeiladu dyfodol ariannol gwell. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a TUC Cymru, mae'r cynllun cyflogres yn gydweithrediad rhwng 10 cwmni cydweithredol ariannol dielw ac mae ganddo eisoes dros 150 o fusnesau ledled Cymru gan gynnwys Legal & General, Admiral Insurance ac Airbus.

Gall busnesau, neu bartneriaid cyflogres, sy'n cofrestru ar gyfer y cynllun gynnig cyfle i weithwyr fenthyg neu arbed arian yn uniongyrchol trwy'r system gyflogres. Yn debyg iawn i yswiriant gwladol neu dreth incwm, mae ad-daliadau benthyciad ac arbedion yn cael eu symud yn uniongyrchol o gyflog gweithiwr cyn iddo gyrraedd ei gyfrif banc.

Gall annog gweithwyr i wella eu lles ariannol a darparu modd i wneud hynny gael effaith gadarnhaol ar y busnes ei hun. Canfu’r CIPD fod un o bob pedwar gweithiwr wedi dweud bod pryderon ariannol wedi effeithio ar eu gallu i wneud eu gwaith. Mae'n amlwg y gall busnesau elwa trwy chwarae rôl wrth annog eu gweithwyr i flaenoriaethu eu lles ariannol.

Mae digwyddiadau'r deunaw mis diwethaf hefyd wedi tynnu sylw at yr angen am rwyd ddiogelwch ariannol, gyda llawer yn colli swyddi neu cael doriadau cyflog. Cyflogwyd 16% o weithwyr Cymru mewn diwydiannau a orfodwyd i gau yn ystod y pandemig, a dywedodd 17% o bobl yng Nghymru fod y pandemig wedi achosi problemau o ran cyllid eu cartref.
 
Fodd bynnag, nid yw pryderon ariannol yn bryder newydd i lawer yng Nghymru. Yn ôl adroddiad Lles y Gwasanaeth Cyngor Arian yng Nghymru yn 2018, roedd gan 27% o oedolion lai na £100 mewn cynilion a buddsoddiadau ac nid oedd dwy ran o dair (66%) yn fodlon ar eu hamgylchiadau ariannol cyffredinol. Dywedodd 15% arall eu bod yn gweld cadw i fyny â biliau ac ymrwymiadau credyd yn faich sylweddol.

Dywedodd Claire Savage, Swyddog Polisi yn Undebau Credyd Cymru: “Ni fu erioed amser pwysicach i fusnesau gefnogi eu gweithwyr gyda’u cyllid. I lawer, daeth y pandemig â sioc ariannol sylweddol gan dynnu sylw at bwysigrwydd cael rhwyd ddiogelwch ariannol. Trwy arfogi gweithwyr â'r offer i ddod yn gydnerth yn ariannol, p'un ai trwy fynediad at fenthyciadau teg a moesegol neu gynnyrch cynilo di-drafferth, mae cyflogwyr hefyd yn adeiladu gweithlu hapusach a mwy cynhyrchiol.

“Rydyn ni mor falch o gynnig Moneyworks i gyflogwyr a gweithwyr Cymru. Rydym eisoes wedi cael adborth gwych gan ein partneriaid cyfredol ac yn edrych ymlaen at gyflwyno'r cynnyrch i fwy o fusnesau bach a mawr ledled Cymru, gan helpu eu gweithwyr i wneud i arian weithio iddyn nhw. ”

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: “Bydd datblygiad parhaus mudiad undebau credyd cryf yn darparu mynediad at gredyd teg, cyfrifol a fforddiadwy i bawb ledled Cymru. Bydd angen cefnogaeth ar lawer ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau a bydd cynnyrch cyflogres Moneyworks Cymru yn cynnig yr help sydd ei angen ar weithwyr i wneud i'w harian weithio iddynt a dod yn fwy gwydn yn ariannol, gan adeiladu byffer cynilo yn araf. Rwy’n annog cyflogwyr yn gryf i weithio gyda’u hundeb credyd lleol i gefnogi eu staff yn well yn ariannol, a thu hwnt. ”

Dywedodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymru TUC: “Mae gweithwyr ledled Cymru yn parhau i wynebu ansicrwydd enfawr wrth i’r economi wella o Covid. Felly mae gallu rhoi rhywfaint o arian i ffwrdd yn hawdd o bob pecyn cyflog ac adeiladu rhywfaint o ddiogelwch ariannol yn bwysicach nag erioed.

“Mae Moneyworks yn fuddugoliaeth i gyflogwyr a gweithwyr. Profwyd bod cynlluniau cynilo cyflogres fel y rhain yn ffordd effeithiol a hawdd i gyflogwyr gefnogi eu gweithwyr ac mae enghreifftiau gwych, a gefnogir gan undebau llafur, eisoes ledled Cymru. Gall tyfu’r rhwydwaith hwnnw ymhellach helpu i roi mwy o ymdeimlad o reolaeth i weithwyr dros eu cyllid. ”

Mae Moneyworks Cymru wedi'i gynllunio i wneud cynilo a benthyca yn haws ac yn decach i bawb. I'r rhai sydd angen cymorth ychwanegol, gall gweithwyr fenthyg unrhyw beth rhwng £100 a £15,000 trwy'r cynllun. Gwneir ad-daliadau yn uniongyrchol o gyflog yr unigolyn sy'n golygu nad oes rhaid iddynt gofio na rhoi arian o'r neilltu er mwyn gwneud ad-daliadau, a chaiff llog ei osod ar gyfradd deg a'i gymhwyso i falans gostyngol y benthyciad yn hytrach na'r cyfanswm a fenthycwyd.

I'r gweithwyr hynny sydd am gynyddu eu potiau cynilo, p'un ai er mwyn sicrhau bod ganddynt gronfa diwrnod glawog, neu ar gyfer nodau penodol fel perchentyaeth, gallant ddewis arbed swm penodol bob mis trwy eu cyflogres. Mae hyn yn golygu bod yr arian yn cael ei arbed cyn cyrraedd eu cyfrif banc eu hunain, gan ei gwneud yn ffordd hawdd a didrafferth i roi arian i ffwrdd ar gyfer y dyfodol. Mae cynilion hefyd yn cael eu gwarantu hyd at £85,000 o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol - yn union fel gyda banc neu gymdeithas adeiladu.

Dywedodd Lynne Sheehy MBE, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, Legal & General: “Ni allai lansiad Moneyworks Cymru ddod ar adeg well i weithwyr Cymru, gan gefnogi arbedion rheolaidd a mynediad at gredyd fforddiadwy fel cyfran o gyflogaeth.

“Rydyn ni yn Legal & General wedi cynnig y cyfle hwn i’n tîm ers nifer o flynyddoedd ac edrychwn ymlaen at y buddion ychwanegol i staff y fenter genedlaethol hon, gan gynnwys yr offer cyllidebu rhyngweithiol.”

[1] LLywodraeth Cymru, 2020

[2] Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2020

[3] Money Advice Service’s Wellbeing in Wales report in 2018

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen