Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Lwfansau Cyfalaf

A oeddech chi'n gwybod y gallwch hawlio lwfansau cyfalaf pan ydych yn prynu asedau (a elwir yn 'offer a pheiriannau') ar gyfer eich busnes, gan gynnwys cyfarpar, peiriannau a cherbydau busnes fel ceir, faniau neu loriau? Golyga hyn y byddwch yn gallu didynnu rhywfaint neu holl werth yr eitemau hyn o'ch elw cyn talu treth, sy'n golygu y bydd eich busnes yn cadw mwy o'i elw.

Yn ogystal ag offer a pheiriannau, gallwch hefyd hawlio lwfansau cyfalaf ar gyfer:

Mae rhagor o fanylion ynghylch lwfansau cyfalaf ar gael yn https://www.gov.uk/lwfansau-cyfalaf

Am ragor o wybodaeth ynghylch yr hyn y gallwch hawlio lwfansau cyfalaf arnynt, ewch i https://www.gov.uk/capital-allowances/what-you-can-claim-on.

Unig Fasnachwyr

Os ydych yn unig fasnachwr neu bartner ag incwm o £150,000 neu lai, beth am roi cynnig ar system symlach o'r enw sail arian parod yn hytrach na chyfrifeg draddodiadol: oherwydd eich bod ond angen datgan arian pan fo'n dod i mewn ac allan o'ch busnes, ar ddiwedd y flwyddyn dreth, ni fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm ar arian nad oeddech wedi ei dderbyn yn ystod eich cyfnod cyfrifo.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/simpler-income-tax-cash-basis.

Lwfansau Cyfalaf Uwch mewn Ardaloedd Menter

Er mwyn annog twf economaidd a buddsoddiad, mae Lwfansau Cyfalaf Uwch (ECAs) ar gael ar safleoedd penodol o fewn Ardaloedd Menter penodedig lle mae ffocws cryf ar weithgynhyrchu.

Wedi eu cyflwyno yn Neddf Cyllid 2012, mae ECAs yn galluogi busnesau i hawlio 100% o lwfans blwyddyn gyntaf ar gyfer cost cyfalaf buddsoddiadau mewn offer a pheiriannau cyn 31 Mawrth 2021, gan eu galluogi i ddileu gwariant cymwys yn gyflymach at ddibenion treth.

Yng Nghymru, mae ECAs ar gael yn:

  • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy – safle Datblygu Strategol Porth y Gogledd
  • Glynebwy – safle Rhyd-y-Blew
  • Ardal Fenter Dyfrffordd Daugleddau - safle Waterston / Blackbridge
  • Glannau Port Talbot - Parc Ynni Baglan, Parc Diwydiannol Baglan, a Dociau Port Talbot

Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.gov.uk/government/publications/enterprise-zones-enhanced-capital-allowances

Am ragor o wybodaeth ac i wirio a ydych yn derbyn eich lwfansau, ffoniwch neu ewch i weld eich cyfrifydd.

Blog gan Busnes Cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel