Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Angela Worgan o Abbey Glass

Sut y mae Abbey Glass wedi tyfu o fod yn ‘ddyn â fan’ i helpu i ffitio rhai o gybiau a bwytai mwyaf ffasiynol Llundain

“Rhaid i chi fod allan yn y byd mawr drwy’r amser, yn gwneud yn siŵr bod darpar gwsmeriaid yn gwybod eich enw, a bod cyn gwsmeriaid yn cofio eich enw.”

Dyna neges Angela Worgan, cyfarwyddwr Abbey Glass, cwmni sydd wedi’i leoli yn Llantrisant.

Bu Busnes Cymru yn ymweld ag Abbey ar ôl darllen am gysylltiad y cwmni â’r gwaith o ffitio Sexy Fish, y bwyty pysgod newydd mwyaf ffasiynol yn Llundain, a agorodd gyda bwrlwm o gyhoeddusrwydd ychydig wythnosau’n ôl.  Roedd sêr fel Kate Moss, Alice Temperley, Lindsay Lohan a Rita Ora yn bresennol yn y digwyddiad i roi mwy o sglein fyth i’r bwyty trawiadol.

Nid dyma’r unig brosiect proffil uchel mae Abbey Glass wedi bod yn gysylltiedig ag ef, fel y dywed Angela.

“Eleni, gwelodd miliynau o wylwyr Sky Sports ledled y byd logo Abbey Glass ar falconi’r ystafell wisgo yn Stadiwm SWALEC Caerdydd, lle’r oedd gêm brawf gyntaf cyfres criced y Lludw’n cael ei chwarae. Roedd y camerâu’n aml yn dangos tîm Lloegr ar falconi’r ystafell wisgo, gyda logo Abbey o’u blaen! 

Felly, sut y mae Abbey Glass wedi tyfu o’i ddechreuad bychan ac wedi mynd ymlaen i weithio ar brosiectau mawr rhyngwladol, oedd cwestiwn Busnes Cymru i Angela

“Mae Abbey Glass wedi’i leoli yn yr ardal hon ers y cychwyn cyntaf, ac mae ganddo hanes sy’n ymestyn yn ôl  25 o flynyddoedd”, meddai wrthym. “Rwyf fi wedi bod gyda’r cwmni am wyth mlynedd, ac rwyf yn gyfarwyddwr ers ychydig dros flwyddyn.

“Mi wnaeth y busnes ddechrau fel ‘dyn â fan’ pan roddodd aelod o’r teulu swm bychan o arian i’r sylfaenydd a’r perchennog Richard Green i sefydlu busnes gosod gwydrau. Gweithiodd Richard i greu sylfaen o gwsmeriaid lleol a thrwy hyn fe wnaeth ddigon o enw iddo’i hun i gael cynnig gwaith gan Beefeater ac aeth ymlaen i weithio mewn dros 100 o’u bwytai ledled y rhanbarth.

“O hynny ymlaen, daeth enw Abbey yn fwy a mwy cyfarwydd wrth i bobl glywed amdanom a chawsom gontract gyda Premier Inn a oedd yn cychwyn ar brosiect i adnewyddu eu holl westai. Roeddent hefyd yn ystyried ymgyrch hyrwyddo newydd, a oedd yn cael ei harwain gan Lenny Henry a gwelsom gyfle i Abbey yn sgil hyn.

“Roeddem yn gallu cynnig syniadau i Premier Inn ar sut y gallai gosod ffenestri gwahanol insiwleiddio’r ystafelloedd yn well rhag sŵn allanol – yn enwedig mewn gwestai yng nghanol dinasoedd – a thrwy hynny eu galluogi i gyfiawnhau eu slogan newydd ‘A good night’s sleep, guaranteed’. Gan weithio ag Adran Acwstig Prifysgol Salford, buom yn datblygu prototeip ar gyfer math newydd o ffenestri ar eu cyfer. Roeddent wrth eu bodd â’r rhain ac aethant ymlaen i’w cynhyrchu, ac rydym ninnau wedi bod yn eu gosod yng ngwestai’r cwmni.

“Rydym wedi parhau â’n perthynas â Premier Inn ac rydym ar hyn o bryd yn gysylltiedig â phrosiect cyffrous iawn lle’r ydym yn eu helpu i ail-ddylunio eu hystafelloedd ymolchi. Yn ogystal â rhoi gwedd newydd sbon i’w hystafelloedd ymolchi, mae hyn hefyd yn gyfle i Premier Inn i edrych sut y gallant wneud y defnydd gorau o’r gofod yn eu hystafelloedd, felly mae’n gyffrous iawn cael bod yn rhan o brosiect fel hwn y bydd miliynau o bobl yn ei rannu.

 “Arweiniodd hyn at sicrhau gwaith i ni gyda Holiday Inn yn Llundain, ac o ganlyniad i hyn cysylltodd Kyri Spyrou, rheolwr gyfarwyddwr Arcacia, ymgynghorwyr ar gyfer prosiectau adeiladu gyda rhai o fusnesau lletygarwch enwocaf fel gwestai a bwytai ledled y byd, â ni.

Felly dyma pryd y dechreuodd eich prosiectau symud i lefel arall?

“Ie. Mae Arcacia wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau pwysig mewn lleoliadau fel Langham’s Hotel a chlwb nos Annabel’s yn Llundain, felly, yn naturiol roeddem wrth ein bodd bod Kyri wedi cysylltu â ni.

A dweud y gwir mi gysylltodd pan oeddem ar ganol gwaith arall. Mae’r bwyty newydd Sexy Fish, yng nghanol Mayfair yn Llundain, yn eiddo i Caprice Holdings, sydd hefyd yn enwog am fwytai a chlybiau byd enwog eraill fel The Ivy, Caprice, Mark’s Club ac Annabel’s. Arcacia , cwmni Kyri, sy’n rheoli eu holl brosiectau adeiladu.

“Dywedodd Kyri wrthym fod Sexy Fish yn chwilio am risiau gwydr unigryw gyda rheilen bres. Roedd yn her enfawr i ni, ond llwyddwyd i gwblhau’r gwaith, ac mi oedd y client wrth ei fodd.

“Trwy Kyri, rydym hefyd wedi ailadeiladu’r bar coctels yn Annabel’s ac mae hwnnw’n brosiect arall rydym yn falch iawn ohono. Mae hefyd wedi ein helpu i ledaenu’n henw ac i wneud enw da i’r cwmni mewn rhai cylchoedd mwy dylanwadol fyth.

A ydych chi erioed wedi cwrdd â rhywun enwog o ganlyniad i’ch gwaith proffil uchel?

“Naddo, yn anffodus! Ond nid dyna pam yr oeddem ni yno – ond roedd y cysylltiad yn gyhoeddusrwydd da i ni!

“Ychydig yn nes at adref, a darn o waith arbennig o anodd, oedd adeiladu grisiau gwydr ar gyfer y dafarn Wetherspoon’s ym Mae Caerdydd. Roeddent wedi gofyn am risiau ‘fel y rhai yn siop Apple (yn Efrog Newydd).’

“Roedd gen i gysylltiad agos iawn â’r prosiect hwnnw ac felly mi alla i fod yn falch ohonof fy hun am ein bod wedi cwblhau’r gwaith yn llwyddiannus.

“Rydym hefyd yn helpu Whitbread gyda’u rhaglen o estyniadau ac yn gweithio â Wetherspoon’s, Greene King ac, yn fwy diweddar â Nandos, ledled y DU.

“Rwyf yn gysylltiedig â busnes sy’n gweithio ar 100 milltir yr awr, sy’n golygu eich bod o dan lawer o bwysau, a gallai Kyri ein ffonio ar unrhyw adeg, o unrhyw le yn y byd, gyda darn mawr o waith ar ein cyfer, ond mae’n werth chweil wrth weld gwaith wedi’i gwblhau’n llwyddiannus.”

Sut wnaethoch chi ddiweddu’n gweithio i Abbey? A yw’n deg dweud ei bod ychydig yn anarferol gweld menyw mewn swydd mor uchel yn y diwydiant adeiladu?

“Rwyf yn dod o’r Alban, a thra’r oeddwn yn yr ysgol, cefais fy anfon ar brofiad gwaith gyda chwmni o froceriaid stoc yng Nghaerfaddon. Mi wnes i fwynhau’r gwaith hwnnw ac yn fuan wedyn mi wnes gartrefu yng Nghymru.

“Ond mi oeddwn i eisiau bod mewn gwaith lle gallwn fod yng ngofal pethau, a gwelais gyfleoedd mewn cwmnïau gweithgynhyrchu lleol lle’r oedd cyfle i ddringo’r ysgol.

Arweiniodd hynny at gael swydd fel rheolwr cynhyrchu gyda Sony ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a gallwn weld ar yr adeg honno sut y gallai fy ngyrfa ddatblygu, ond yn y diwedd cefais gynnig pecyn diswyddo ganddyn nhw 8 mlynedd yn ôl. Yna gwelais gyfle am swydd debyg gydag Abbey, cymerais y cyfle a thua blwyddyn yn ôl cynigiodd Richard Green le i mi fel un o gyfarwyddwyr y cwmni, fel arwydd o’i werthfawrogiad o fy nghyfraniad.

“A yw hi’n anarferol gweld menyw mewn swydd uchel yn y diwydiant adeiladu? Nid yw mor anghyffredin â hynny erbyn hyn, ond yn gymharol ddiweddar fi fyddai’r unig fenyw mewn cyfarfodydd prosiect â phartneriaid, neu’r unig fenyw ar y safle. Rwyf wedi dilyn cyrsiau LEAD Cymru ac ILM ac mae’r rhain wedi bod yn help mawr i mi i roi hwb i fy hyder. Rwyf hefyd wedi cwrdd â llawer o fenywod ysbrydoledig yn sgil y cyrsiau hynny, ac er bod y cwrs ei hun wedi gorffen, rydym yn dal i gysylltu â’n gilydd am gyngor a help.”

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel