Cwmni lloriau teuluol yn rhoi hwb i’w ystyriaethau gwyrdd gyda chymorth Busnes Cymru

Mae cwmni lloriau o Rhyl wedi symud i safle mwy, wedi cynyddu ei drosiant ac wedi penodi dau aelod newydd o staff, diolch i gefnogaeth gan wasanaeth cefnogi busnes Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru.

Trodd Coatech, busnes teuluol sy’n arbenigo mewn lloriau resin i’r sectorau masnachol, diwydiannol a domestig, at Busnes Cymru am gyngor ar sut i wella ei effeithlonrwydd ynni. Llwyddodd Busnes Cymru i helpu Coatech ddatblygu system rheoli amgylcheddol sydd wedi galluogi’r cwmni i wella ei ystyriaethau gwyrdd, yn ogystal ag arbed arian. O ganlyniad i’r cyngor, mae Coatech wedi gosod deg panel solar, system wresogi sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, synwyryddion is-goch goddefgar ac wedi insiwleiddio’r waliau a’r nenfwd. Mae’r rhain i gyd wedi gwella effeithlonrwydd ynni swyddfeydd y cwmni’n fawr iawn.

O ganlyniad i’r gefnogaeth gan Busnes Cymru, mae’r cwmni wedi gweld cynnydd o tua 20% yn y trosiant ac mae hyn, ynghyd â’r arbedion cost o ddefnyddio ynni’n effeithlon wedi galluogi Coatech i ganolbwyntio ar ehangu’r busnes, gan arallgyfeirio i feysydd newydd ym marchnad lloriau resin. Mae hyn wedi creu dwy swydd newydd ar gyfer prentisiaid lloriau ac wedi helpu’r cwmni i sicrhau cyfres o gontractau masnachol gyda chleientiaid mawr, fel Arla, Balfour Beatty a Dawnus.

Dywedodd Alan Shufflebotham, rheolwr gyfarwyddwr Coatech: “Mae’r cyngor a dderbyniwyd gan Busnes Cymru wedi bod yn allweddol i’n helpu i ffrwyno’r potensial a gynigir gan ynni adnewyddadwy, ac o ganlyniad rydym wedi gallu gwella ein hystyriaethau gwyrdd a lleihau ein sylfaen gostau.

“Mae'n wych ein bod yn gallu cael mynediad at wasanaeth fel Busnes Cymru sy’n cynnig cyngor diduedd, yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth o feysydd pwnc sy’n berthnasol i bob math o fusnesau.

“Mae Busnes Cymru wedi bod yn adnodd pwysig wrth ein cyfeirio at fathau eraill o gymorth, darparu gwybodaeth i ni am grantiau ac am gefnogaeth sydd ar gael na fyddem o bosibl wedi bod ymwybodol ohonynt nac wedi eu hystyried. Heb gymorth Busnes Cymru, ni fyddai twf y busnes wedi bod yn bosibl.”

Caiff Busnes Cymru ei ariannu drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. I ganfod sut y gallai Busnes Cymru eich helpu i ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000 neu ewch ar busnes.cymru.gov.uk neu businesswales.gov.wales am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Coatech neu ffoniwch 887381.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen