Dave Faragher o Wild Horse Brewing Company

Gyda’r cynnydd ym mhoblogrwydd cwrw crefft drwy’r DU, bu cynnydd mewn sefydlu microfragdai yng Nghymru.

Daeth Busnes Cymru i gysylltiad â Dave Faragher o Wild Horse Brewing Company yn Llandudno lle rhoddodd inni fewnwelediad o’i brofiadau o sefydlu busnes yng ngogledd Cymru.

Beth a wnaeth eich ysbrydoli i sefydlu eich bragdy eich hun?

Bu Emma a minnau yn byw yng Nghanada o 2010 tan 2014 a dyna le ddechreuodd ein hangerdd (neu obsesiwn) am gwrw crefft a dyna’r lle y dechreuais innau fragu cwrw cartref. Dechreuodd fy nhaith gyda phecyn cwrw golau Indiaidd, a oedd yn eithaf da, er syndod i’r ddau ohonom. Nid oedd y ddau becyn nesaf yn rhai da iawn, ond yna euthum ymlaen at fragu gyda rhin brag ac yna bragu gyda grawn brag (gan fragu o’r cychwyn cyntaf) ar y 24ain llawr o falconi ein fflat yn Calgary. Roedd y cwrw yn gwella, roedd ein ffrindiau yn ei hoffi ac yn 2014 dechreuais ennill rhai medalau hyd yn oed. Ein hanturiaethau cwrw crefft yng Nghanada a’r Amerig a wnaeth ein hysbrydoli i ddychwelyd i gogledd Cymru (lle magwyd y ddau ohonom) i ddechrau ein bragdy crefft yn yr arddull gogledd Americanaidd.

Beth fu’r her fwyaf wrth sefydlu bragdy yng ngogledd Cymru, ac wrth edrych yn ôl, beth a fyddech chi’n ei wneud yn wahanol?

Mae’n debyg mai ein her fwyaf oedd codi’r arian er mwyn cyllido ein system fragu ddiweddaraf 10 casgen newydd, sydd ar fin cyrraedd a chael ei gosod yn gynnar yn 2016. Er mwyn cychwyn, roedd codi oddeutu £250,000 ar gyfer cyfarpar bragdy yn llawer mwy heriol nag yr oeddem wedi meddwl ar y cychwyn. Roeddem yn ormod o risg i fanciau a sefydliadau ariannol eraill, ond rydym wedi bod yn dyfalbarhau ac ar ôl misoedd lawer, codwyd yr arian angenrheidiol gennym – yn ogystal â rhoi ein cynilion i gyd i mewn, gwnaethom godi’r arian drwy fuddsoddwyr preifat lleol, grantiau’r llywodraeth a benthyciad cychwyn busnes gan y llywodraeth. Ar hyn o bryd, rydym yn bragu mewn bragdy hanner casgen gydag eplesydd un gasgen sy’n golygu llawer o waith ar gyfer cyfran fechan o gwrw – byddwn i wedi cynyddu maint y bragdy cychwynnol ychydig!

Beth yw eich cyflawniad mwyaf/eich eiliad falchaf hyd yma?

Ymddengys ei bod ychydig yn rhy gynnar yn ein busnes i siarad am gyflawniadau gwych (ym mis Ebrill 2015 yn unig y dechreuasom fasnachu). Ni allaf ddewis yr union eiliad, ond mae’n fy ngwneud yn falch iawn pan mae rhywun yn dweud wrthyf fod ein cwrw yn ffantastig, neu ymysg y gorau y maen nhw wedi’i drio. Mae’n braf meddwl . . . fy mod i wedi dyfeisio’r cwrw hwnnw, ei enwi, ei fragu, ei botelu, ac yn y rhan fwyaf o achosion, wedi’i ddanfon! Mae pob un o’r 3 cwrw yr ydym ni yn ei gynhyrchu drwy’r flwyddyn wedi derbyn adolygiadau syfrdanol, ond byddwn yn dweud mai’r Palomino Pale Ale sy’n derbyn yr adolygiadau mwyaf canmoliaethus, ac sydd, mae’n debyg, yn ffefryn personol i minnau hefyd.

A fedrwch chi roi eich cyngor marchnata gorau inni?

Nid ydym yn arbenigwyr marchnata. Mae ein dull yn eithaf syml . . . rydym yn caru cwrw da, rydym yn caru gwneud cwrw da ac rydym yn caru siarad am gwrw da. Rydym yn caru siarad gyda phobl sy’n caru cwrw crefft ac rydym wedi cynnal digwyddiadau yn y bragdy, gyda’n cyflenwyr neu mewn ffeiriau a gwyliau er mwyn lledaenu’r gair am Wild Horse ac am gwrw crefft gwych. Rydym ni hefyd yn eithaf gweithredol ar Facebook, Twitter ac Instagram ac rydym yn araf yn cael pobl i’n dilyn. Y mae hyn, a’r hyn sy’n cael ei ddweud ar lafar amdanom, yn ymddangos ei fod yn gweithio inni’n eithaf da hyd yma.

A allwch chi gynnig unrhyw awgrymiadau gwych ar gyfer sefydlu busnes llwyddiannus?

Yn y lle cyntaf, rydym yn canolbwyntio ar ansawdd ac rydw i’n meddwl mai hyn, ynghyd ag angerdd am yr hyn yr ydych chi’n ei wneud, yw’r peth sylfaenol wrth sefydlu busnes llwyddiannus. Yn ogystal, rydw i’n meddwl bod cynllun busnes cadarn yn arf allweddol - mae’n hynod o ddefnyddiol hyd yn oed os mai ar gyfer eich hun y mae, ond mae’n hanfodol os ydych chi’n ceisio darbwyllo pobl eraill i (yn llythrennol) brynu rhan yn eich syniad busnes.

A wnaethoch chi dderbyn unrhyw gefnogaeth wrth sefydlu eich busnes?

Mae Trefor Rowlands o Gyngor Sir Conwy wedi darparu cefnogaeth wych drwy ein helpu i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru. Roeddem yn ddigon lwcus i dderbyn grant drwy Gronfa Fuddsoddi Leol y Gogledd-orllewin yn gynharach eleni. Yn fwy diweddar, rydym wedi cael ein cymeradwyo am Grant Cymorth Busnes Conwy a fyddwn yn ei ddefnyddio tuag at brynu arwyddion a brandio wyneb blaen y bragdy. Yn ogystal, rydym wedi cymryd benthyciad cychwyn busnes gan Lywodraeth Cymru.

A oes gennych chi unrhyw gynlluniau i ddatblygu eich busnes ymhellach?

Unwaith y bydd y bragdy 10 casgen wedi cael ei osod yn gynnar yn 2016, rydym yn cynllunio ehangu’r busnes yn eithaf cyflym dros y 12-18 mis nesaf ac ehangu'r ochr cwrw casgen/casgen fach y busnes. Mae hyn yn golygu gwerthu ein cwrw i lawer mwy o dafarnau yng ngogledd Cymru, ac efallai y tu hwnt!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen