Denise Lardner o Cleaner Care Limited, Conwy - Rhan 1

Sut y dechreuais i yn y busnes glanhau

Cyn i mi ddechrau dweud wrthych chi beth mae rhedeg fy musnes o ddydd i ddydd yn ei olygu, roeddwn yn meddwl y byddai’n syniad da i mi i rannu ychydig o fy hanes â chi.  Pan adewais y coleg i weithio â chwmni Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata yng Nghaerlŷr, wnes i erioed ddychmygu y byddwn flynyddoedd lawer yn ddiweddarach yn rhedeg busnes sy’n cyflogi dros hanner cant o bobl yng Ngogledd Cymru!

Felly, i ddechrau, sut wnes i symud o gysylltiadau cyhoeddus i lanhau?  Wel, yn groes i beth fyddai llawer o bobl yn ei ddisgwyl, nid yw pawb yn y byd marchnata’n ennill arian mawr, ac roedd hynny’n golygu bod yn rhaid i mi gael gwaith ychwanegol pan oeddwn i yn fy swydd gyntaf – swydd rhan amser ben bore yn glanhau yn siop Woolworth cyn dechrau ar fy ngwaith llawn amser – i dalu’r biliau.  Roeddwn yn rhyfeddod gyda’r peiriant sgleinio llawr!

Efallai mai dyma oedd fy ngwers gyntaf mewn busnes – rhaid gweithio’n galed!

Mae’n amlwg mai ffawd oedd y swydd rhan amser honno, gadael fy swydd â’r cwmni cysylltiadau cyhoeddus a marchnata i ymuno â chwmni glanhau’n llawn amser.  Cyn hir roeddwn wedi dechrau dringo’r ysgol, ac ymhen amser roeddwn yn arwain yr Isadran Contractau fel Cyfarwyddwr.  Ond yn anffodus, nid yw byd busnes yn aros yn ei unfan ac yn 1992 cafodd y cwmni glanhau ei brynu gan berchnogion newydd, a chan fod y perchennog ar y pryd yn ymddeol ac am fy mod innau’n anhapus â diwylliant y cwmni newydd dyma benderfynu ei bod yn amser am newid.  Unwaith eto, roedd hwn yn brofiad pwysig – er mwyn cael eich cymell a bod yn llwyddiannus mewn busnes rhaid i chi gredu yn yr hyn rydych yn ei wneud.   

Newid byd

Gan fod gen i awydd gwneud rhywbeth hollol wahanol, mi wnes i anelu am yr haul, i Tenerife i ddechrau lle bûm yn gweithio am y deng mlynedd nesaf i gwmni gwestai mewn sawl swydd wahanol – ac aeth y chwiw teithio â mi hefyd i Singapôr, Gwlad Thai, Kuwait, Prâg, Mallorca, Menorca, Ibiza, Sbaen a Gran Canaria.

mae teulu a ffrindiau cefnogol yn fantais enfawr mewn unrhyw fusnes bach

Dylwn ychwanegu yma mai yn Tenerife y gwnes i gwrdd â fy ngŵr Tony, fy nghefnogwr mwyaf erioed yn fy mywyd ac yn fy musnes.  A dyma ddarn bach arall o gyngor – mae teulu a ffrindiau cefnogol yn fantais enfawr mewn unrhyw fusnes bach.

Fel llawer o Brydeinwyr ifanc, ar ôl treulio llawer o amser yn gweithio dramor, roedd hiraeth am adref yn dechrau cydio a dyna bryd y cychwynnodd antur Cleaner Care mewn gwirionedd.  Ar ôl penderfynu ymgartrefu yng Ngogledd Cymru (roedd pennod newydd yn haeddu lle newydd i’w alw’n gartref a doedd unman harddach na’r fan hon) dechreuais feddwl am rywbeth i’w wneud.  Wrth chwilio am her newydd a defnyddio fy sgiliau rheoli ac o gofio am fy mhrofiad blaenorol – roedd gwasanaethau glanhau yn rhywbeth a ddaeth i’r meddwl.  Yn y fan hyn rwyf am grwydro rhywfaint i roi peth cyd-destun ac i roi ychydig o sylw i’r maes rwyf yn gweithio ynddo:

  • mae diwydiant glanhau’r DU yn cynhyrchu trosiant blynyddol o fwy na £5 biliwn; ac
  • mae mannau cyhoeddus a gweithleoedd a chartrefi glanach, yn lleihau costau absenoldeb a gofal iechyd i’r economi tra’n cynhyrchu swyddi ychwanegol

Sefydlu yng Ngogledd Cymru

Felly, yn ôl ataf fi a glanhau yng Ngogledd Cymru.  Yn 2005 ar ôl gwneud ymchwil manwl i’r farchnad a gyda chymorth  gwerthfawr Canolfan Busnes Conwy, rhoddais hysbyseb yn The North Wales Weekly a The Pioneer (rydym yn dal i weithio â’r ddau bapur hyd heddiw), yn chwilio am gwsmeriaid domestig a busnes.  Ar y dechrau, doedd neb heblaw amdanaf fi a’r Henry ffyddlon (sydd bellach wedi ymddeol) ac i ffwrdd â ni gyda’n client cyntaf – sydd gyda ni o hyd.

A dyma ddau awgrym defnyddiol arall – gwnewch eich ymchwil a manteisiwch ar gymorth lleol i fusnesau

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae Cleaner Care wedi tyfu i’w faint presennol.  Rydym yn glanhau ar draws pob sector – Masnachol / Domestig / Tai Haf.

 

 

Mae llawer o’r Tîm wedi bod yn gweithio â mi ers dros chwe blynedd a rhai ers naw mlynedd, sy’n dangos bod amgylchedd gwaith hapus a theg yn bwysig – mae cael y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn hanfodol.

Rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol

Ar yr un pryd, hoffwn feddwl fy mod yn rhoi rhywbeth yn ôl hefyd.  Fel rhywbeth sy’n gwbl wahanol i fy mywyd gwaith rwyf yn Arweinydd Brownis gyda Brownis 1af Glan Conwy ac yn Ymddiriedolwr gyda Geidiaid Cymru, mudiad ardderchog sy’n cynnwys llawer o hwyl ac anturiaethau!

hoffwn feddwl fy mod yn rhoi rhywbeth yn ôl hefyd

Rwyf hefyd yn un o ymddiriedolwyr elusen wych arall, Network She Foundation. Eu cenhadaeth yw sicrhau bod menywod a phobl ifanc yn cael cyfle i gael y sgiliau, yr hyder a’r rhwydweithiau sydd eu hangen arnynt i fod yn unigolion llwyddiannus, fel y byddant yn gallu cyfrannu at eu cymunedau a chael llais cryfach mewn cymdeithas.  Cewch glywed rhagor am rai o’r cynlluniau rydym yn gweithio arnynt mewn rhifynnau eraill o’r dyddiadur.

Fel cwmni rwyf yn hoffi gweithio gyda a chefnogi mudiadau lleol ac elusennau.  Rydym yn falch iawn o fod yn noddwyr crysau pêl droed newydd timau bechgyn a merched o dan 14 oed Conwy Borough am y ddwy flynedd nesaf.  Mae hyn a phethau eraill rydym wedi’u cyflawni yn y gorffennol yn bethau rwyf mor falch bod Cleaner Care wedi gallu eu gwneud.

Datblygiad personol

Yn y cyfnod yn arwain at eleni (2015), degfed pen blwydd Cleaner Care, rwyf wedi bod ar yr hyn y gellid ei alw’n daith datblygiad personol, gan gwblhau rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Cymru ym Mhrifysgol Bangor.  Ar y diwrnod pan raddiais enillais Arweinydd Busnes y Flwyddyn y noson honno, mewn seremoni fawreddog a oedd wedi denu ymgeiswyr o bob cwr o Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, ac roedd hwnnw’n ddiwrnod i’w gofio  Rwyf yn teimlo’n eithriadol o ffodus o fod wedi cael y profiadau hyn a’u bod heb amheuaeth wedi rhoi’r hyder i mi i fwrw ymlaen i ehangu fy musnes ond ar yr un pryd yn fy nghadw’n driw i werthoedd craidd y busnes o ddarparu gwasanaeth o safon uchel sy’n rhoi pwyslais ar anghenion y cwsmer.

Gan fod mod wedi cael help gan gymaint o fusnesau eraill ac asiantaethau cymorth yng Ngogledd Cymru, rwyf yn gobeithio y gallaf roi rhywbeth bach yn ôl drwy fy nyddiaduron.  Trwy rannu’r hyn rwyf yn ei wneud yn dda ac weithiau’n anghywir, rwyf yn gobeithio rhoi rhywfaint o syniadau ymarferol i fusnesau bach a newydd yng Nghymru.

Felly cadwch olwg am fy nyddiadur bob pythefnos – mae 2015/16 yn siŵr o fod yn brysur gyda digonedd o hanesion i’w rhannu â chi!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen