Denise Lardner o Cleaner Care Ltd yn Conwy - Rhan 2

Waw, dwi wedi cael ymateb gwych i fy nyddiadur cyntaf, mae’n braf cael cefnogaeth a sylwadau gan bobl rydyn ni’n eu hadnabod a phobl nad ydyn ni’n eu hadnabod.

Mae’r mis diwethaf wedi bod yn brysur iawn unwaith eto a gan fod Julie, Gweinyddwraig y Swyddfa, ar ei gwyliau, cefais lawer o hwyl yn ceisio gwneud ei gwaith hi yn ogystal â’m gwaith fy hun. Llwyddais mewn rhai meysydd a methu mewn eraill - dim ond hyn a hyn o oriau sydd mewn diwrnod wedi’r cyfan.

Nodyn: gwnewch yn siŵr eich bod yn blaenoriaethu eich llwyth gwaith

Cyhoeddwyd ein bod ni ar y Rhestr Fer ar gyfer tri chategori yng Ngwobrau Free2Network (rhwydwaith busnes ledled Canolbarth a Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, er bod y busnesau ar y rhestr fer o bob rhan o’r DU) a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd yng Ngwesty St George yn Llandudno. Busnes y Flwyddyn, Gwraig Fusnes y Flwyddyn ac Arweinydd y Flwyddyn (fi enillodd y wobr hon y llynedd).

Roeddwn i’n edrych ymlaen at hyn yn fawr - ond roedd y gystadleuaeth yn frwd.

CHREDWCH CHI FYTH - ENILLON NI’R BRIF WOBR -
BUSNES Y FLWYDDYN!

Am anrhydedd a chydnabyddiaeth wych o holl waith caled pawb yn Cleaner Care. Roeddwn i’n falch iawn ac yn methu stopio gwenu drwy’r nos (ac am rai dyddiau wedi hynny hefyd!)

Roedd yn braf cael rhoi’r newyddion ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol a chael nifer fawr o longyfarchion ar lefel bersonol ac ar lefel broffesiynol.

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn gyda phrosiectau glanhau unigol a nifer o gleientiaid newydd.

Rydyn ni wedi bod yn llwyddiannus yn tendro am gytundeb glanhau yn Venue Cymru yn ystod tymor y pantomeimiau am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae hynny fel cynllunio gweithred filwrol, oherwydd ein bod yn mynd i mewn ac allan rhwng perfformiadau, a’r gwahanol amseroedd ar wahanol ddiwrnodau.

Mae gennym ni gontract newydd gyda chwmni Rheolaeth yng Nghaer. Mi gafon ni alwad ffôn ganddyn nhw ar ôl i un o’u tenantiaid ein hargymell ni, ac mae’n braf clywed hynny bob amser. Mae gennym ni nifer o gleientiaid domestig newydd - mae’n braf gwneud bywydau pobl eraill yn haws.

Nodyn: cofiwch flaenoriaethu’r gwaith cynllunio

Yn gynharach y mis hwn roedd gennym ni dîm yn Venue Cymru yn glanhau ar ôl cyngerdd a oedd yn cychwyn am 11pm - dydyn ni fyth yn gwybod beth fydd y gwaith, mae pob digwyddiad yn wahanol - roedd y tîm wedi gorffen erbyn ychydig wedi 2am. Mae’n bwysig bodloni gofynion ac anghenion y cleientiaid.

Mae pedwar aelod newydd wedi ymuno â ni ac mae un wedi ymddeol ar ôl gweithio i Cleaner Care am bum mlynedd.

 

Cawsom ymweliad gan un o’r merched sydd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, a ddaeth â’i merch fach i’n gweld ni - maen nhw’n tyfu mor gyflym, dim ond babi bach oedd hi ychydig yn ôl ac nawr mae hi’n barod i gerdded ac yn ddigon o sioe.

Mae llai o waith mewn tai gwyliau wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, ac rydyn ni’n brysur yn gweithio ar becynnau i’n cleientiaid sydd â thai gwyliau - i’n cwsmeriaid presennol a rhai newydd. Mae nifer o gynlluniau cyffrous yn y maes busnes hwn.

Rydyn ni wedi llenwi ein ffurflenni TAW, ac wedi’u ffeilio (a gwneud y taliadau). Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad ydw i’n hoff o wneud y cyfrifon ond mae’n rhan hollbwysig o redeg busnes.

Nodyn: Mae’n syniad da cadw llygad ar eich llif arian a gwneud yn siŵr eich bod yn talu eich biliau’n brydlon

Rydyn ni wrthi’n cynllunio amserlenni’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ar hyn o bryd. Bydd rhai o aelodau’r tîm ar eu gwyliau, ac mae gennym ni gleientiaid sydd â gwahanol ofynion dros dymor y Nadolig. Mae’n rhaid i ni gasglu’r holl wybodaeth hon a’i threfnu - fel ciwb Rubik - dal ati i symud pethau o gwmpas nes bod popeth yn ffitio.

Rydyn ni’n dal i geisio dod i ddeall y Cyfryngau Cymdeithasol ar Facebook a Twitter; rydw i’n dysgu rhywfaint bob dydd.

Rydw i wedi bod i ambell un o ddigwyddiadau busnes Sefydliad y Cyfarwyddwyr, mae bob amser yn ddiddorol cwrdd â phobl busnes eraill yn yr ardal i drafod materion lleol a chenedlaethol.

Bûm mewn Cinio Tei Du yr wythnos diwethaf gyda Chlwb Busnes Gogledd Cymru yn Venue Cymru. Roedd hi’n noson wych ac roedd yn anrhydedd cael eistedd ar y prif fwrdd.

Fel rhan o’m taith fel Arweinydd (rwy’n casáu’r gair yna) rydw i wedi cofrestru i fynd ar gwrs Arweinyddiaeth Bellach gan ION Leadership (LEAD gynt) ym Mhrifysgol Bangor, felly byddaf yn mynd yn ôl i’r ysgol fis Ionawr.

Cefais gyfarfod cyffrous â pherson “Marchnata” ac rydyn ni’n gobeithio dod o hyd i ffyrdd da o hyrwyddo Cleaner Care a’n gwasanaethau.

Nodyn: Weithiau bydd angen help gan arbenigwr arnoch chi

Y tu allan i’r gwaith:-

Gorymdaith y Cofio ddydd Sul 8 Tachwedd yng Nglan Conwy gyda’r Lleng Brydeinig a phob adran o’r Geidiaid. Roedd y tywydd yn ofnadwy ond roedd llawer o bobl yno ac roedden ni’n falch iawn o’n Brownies.

Rwyf yn Ymddiriedolwr gyda Sefydliad Network She, ac rwyf wedi bod yn gweithio ar ambell brosiect ar gyfer hwnnw. Mae gennym ni ddigwyddiad Strictly Come Dancing ar 5 Chwefror i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith. Fydda i ddim yn dawnsio (llwyddais i osgoi hynny) ond mae llawer o waith cynllunio yn cael ei wneud.

Hefyd, rydw i’n cymryd rhan mewn cynllun peilot a drefnwyd drwy Academi Ffotograffiaeth anhygoel ar Ynys Môn o’r enw Welshot. Mae’r cynllun wedi’i anelu at berchnogion busnesau sydd am ddefnyddio camera fel rhan o’u busnes. Rwy’n meddwl bod gen i ddiddordeb newydd - dydw i ddim yn siŵr a oes gen i amser i’w wneud ond mae’n ddiddorol ac yn llawer o hwyl.

Rydw i wedi bod yn tynnu lluniau pan rwy’n cael cyfle, ac un o’r achlysuron hynny oedd ar brynhawn dydd Sul yng Ngerddi Bodnant yn gwerthfawrogi’r ardal rydw i’n byw ynddi.

Nodyn: Mae cael amser o’r gwaith yn dda

Mae’n hen bryd i mi fynd rŵan, rydw i’n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau’r sgwrs. Hwyl am tro!

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen