Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Eich Canllaw Cychwynnol i Adeiladu-Cyswllt

Link Building

Mae gwefan newydd sbon yn rhywbeth bron yn anhysbys ar gyfer chwilotwyr, megis Google. Nid ydynt eto'n gwybod am ansawdd eich gwefan felly nid ydynt yn gwybod pa mor uchel i fyny y dylech ymddangos yn y tudalennau canlyniadau. Mae chwilotwyr yn penderfynu hyn wrth ddefnyddio algorithmau cymhleth sy'n asesu perthnasedd eich gwefan yn ogystal ag edrych ar y nifer ac ansawdd y dolenni o wefannau eraill i'ch un chi.

Nid yw dolenni i'ch gwefan yn denu ymwelwyr newydd yn unig, mae algorithmau chwilotwyr yn ystyried dolenni fel cymeradwyaethau eich gwefan.  Gorau oll po fwyaf a phwysicaf y wefan sy'n cysylltu â'ch un chi, er enghraifft mae dolen o wefan sefydledig megis bbc.co.uk yn werth mwy na'r rhai hynny o wefan newydd ei lansio. Mae dolenni o'r parthau pwerus hyn fel y BBC yn gallu bod yn anodd dod o hyd iddynt, ond peidiwch â phoeni - mae digon o ffyrdd eraill y gall perchnogion busnesau bach gynyddu nifer y dolenni ag enw da i'w gwefan.

Edrychwch ar eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol

Mae tudalennau proffil eich busnes ar gyfryngau cymdeithasol yn lle da i ddechrau adeiladu dolenni i'ch gwefan. Mae gan y rhan fwyaf o broffiliau cyfryngau cymdeithasol fan i chi ychwanegu eich dolen gwefan ac yn debyg i fanteision busnes eraill o fod ar gyfryngau cymdeithasol, mae creu proffiliau ar Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn a safleoedd rhwydweithio eraill yn rhoi dolenni hawdd i chi o barthau ag enw da.

Mae'n werth sôn nad yw cynnwys dolenni o fewn post cyfryngau cymdeithasol wedi dangos bod ganddynt fantais Optimeiddio Chwilotwyr (SEO) uniongyrchol, er enghraifft nid yw dolen mewn Tweet yr un peth â dolen mewn erthygl ar y rhyngrwyd. Fodd bynnag, mae cydberthyniad uniongyrchol rhwng safle gwefan mewn chwilotwyr a pha mor weithredol a llwyddiannus yw gwefan ar gyfryngau cymdeithasol. Yn fwyaf tebygol y rheswm am hyn yw oherwydd bydd bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol yn golygu bod mwy o bobl yn gweld eich cynnwys ac y byddwch yn naturiol yn denu mwy o ddolenni. Y peth allweddol ynghylch hyn yw rhoi eich cynnwys ar-lein!

Cyfrannwch at wefannau eraill

Mae ysgrifennu post blog ar gyfer gwefannau eraill yn ffordd dda arall i amlygu eich gwefan a chael eich ystyried gan gynulleidfa a dargedir o gwsmeriaid potensial. Er enghraifft, os oes siop fara gennych, gallech edrych ar y cyfleoedd i ysgrifennu post defnyddiol ar gyfer gwefannau sy'n cyflwyno ryseitiau neu syniadau da am bobi. Gallwch wedyn ddefnyddio'r cyfleoedd hyn i gysylltu'n ôl â'ch gwefan eich hun, p'un ai y bo hynny ym mywgraffiad yr awdur neu'r post ei hun. Sicrhewch lle y byddwch yn cynnwys y ddolen hon ei bod yn berthnasol ac nad ydych yn bombardio eich post â gormod o ddolenni.

Nid oes rhaid i chi aros i gwmnïau gysylltu â chi, er wrth i'ch busnes dyfu gallech brofi eu bod yn gwneud yn naturiol, gallech gysylltu â blogiau a gwefannau rydych yn mwynhau eu darllen neu y mae eu cynnyrch neu wasanaethau'n gymheiriaid i'ch un chi. Pam na ddechreuwch wrth chwilio ar Google am ymadroddion megis "ysgrifennwch i ni" ynghyd â geiriau allweddol sy'n berthnasol i'ch busnes (er enghraifft ""ysgrifennwch i ni" pobi").

Lledaenwch y gair trwy flogwyr a PR.

Er bod rhai'n ei ystyried yn hen ffasiwn, mae gan PR le mewn busnes o hyd. Fodd bynnag, gall rhai busnesau bach ei chael hi'n anodd amlygu eu hunain mewn cyfryngau mwy, mwy cenedlaethol. Dyna ran blogwyr; ceir blogiau sy'n ymwneud â bron unrhyw beth, o ffasiwn i chwaraeon i fwyd. Mae llawer o flogwyr yn hapus i ysgrifennu am gwmnïau ac adolygu eu cynnyrch am ffi fechan neu gynnyrch am ddim. Dyma ffordd effeithiol ac weithiau haws o gyflwyno eich cynnyrch i gynulleidfaoedd newydd. I fanteisio ar y dull hwn, sicrhewch eich bod yn gofyn am ddolen yn ôl i'ch gwefan o fewn y post neu'r adolygiad; bydd gan flogiau sefydledig sydd â llawer o ddarllenwyr barthau cryf a all helpu i hybu eich gwefan mewn canlyniadau chwilio yn ogystal â chynyddu nifer y bobl sy'n edrych ar eich safle.

Tra bydd y syniadau hyn yn helpu i godi proffil eich gwefan, mae'n bwysig cofio peidio ag esgeuluso'r cynnwys ar eich gwefan. Os byddwch yn ysgrifennu a rhannu blogiau diddorol, ffeithluniau, fideos neu gynnwys perthnasol arall i'ch busnes, gallech brofi fod gwefannau eraill yn dechrau cysylltu â'ch gwefan heb eich bod hyd yn oed yn gofyn. 

Gan Jayne Kendall o www.ourhomeonline.wales

 

Share this page: 
Conversion pixel