Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Huw Jones o Shipshape Landscape

Huw Jones o Shipshape Landscape

Daeth Busnes Cymru i gysylltiad â Huw Jones o Shipshape Landscape yn Llandudno lle rhoddodd inni gipolwg o’i brofiadau o sefydlu busnes yng ngogledd Cymru. Dechreuodd Huw Shipshape Landscape dros 10 mlynedd yn ôl ac mae ei waith yn amrywio o glirio gerddi syml i weddnewid gerddi’n llwyr.

Beth a wnaeth eich ysbrydoli i sefydlu eich cwmni tirlunio eich hun?

Roeddwn i wedi bod yn gweithio ym maes manwerthu ers gadael y coleg a chefais gyfle i ddechrau fy musnes fy hun yn seiliedig ar fy nghefndir manwerthu. Yn anffodus, ni lwyddais i brynu’r busnes ac ar y pwynt hwnnw penderfynais mai dyma’r amser i gefnu ar fanwerthu’n gyfan gwbl a mynd i gyfeiriad gwahanol. Roeddwn i wedi astudio gwaith saer yn y coleg ac roedd gweithio yn yr awyr agored yn apelio ata i felly penderfynais ddechrau busnes gosod decin. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi gorfod datblygu’r busnes oherwydd bod decin yn mynd allan o ffasiwn ac felly, heddiw, rydw i’n cwmpasu'r rhan fwyaf o waith cynnal a chadw gerddi ac adeiladu.

Beth fu’r her fwyaf ac wrth edrych yn ôl, beth a fyddech chi’n ei wneud yn wahanol?

Wynebais ambell i her ar y cychwyn. Roedd rheoli amser yn un ohonyn nhw. Sylwais fy mod wedi mynd o weithio o 9 tan 5 bum diwrnod yr wythnos i weithio o 8 tan 6 chwe diwrnod yr wythnos. Roeddwn i’n gweithio yn y gerddi yn ystod y dydd ac yn ymweld â darpar gwsmeriaid ac yn rhoi amcanbrisiau gyda’r nos. Roedd y gallu i ddweud ‘NA!’ yn her arall. Roeddwn i’n derbyn yr holl waith a oedd yn dod i’m rhan rhag ofn y byddwn i allan o waith, ond deallais yn fuan fod terfyn ar yr hyn y gallwn ei wneud mewn diwrnod ac nad yw pobl yn barod i aros amser hir iawn mewn gwirionedd, yn enwedig pan fo’r tywydd yn braf. Sylweddolais fy mod yn rhoi amcanbris ar gyfer pob ymholiad ond ar ôl dweud wrth y cwsmeriaid pa mor hir y byddai’n rhaid iddyn nhw aros, doedden nhw ddim am fwrw ymlaen. Felly penderfynais ddweud wrth ddarpar gwsmeriaid o’r cychwyn cyntaf faint o amser y byddai’n rhaid iddyn nhw aros ac roedd hynny’n arbed 2 i 3 awr i mi yn ymweld â’r eiddo ac yn rhoi amcanbris ar gyfer gwaith na fyddwn i wedi’i gael.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf/eich eiliad falchaf hyd yma?

Un o’m prif gyflawniadau oedd gweithio mewn ysgol gynradd leol. Roedd y pennaeth am greu ysgol goedwig. Roedd hyn yn golygu adeiladu ystafelloedd dosbarth yn yr awyr agored, ardal lle gallai’r plant ddysgu sut i goginio y tu allan, llwybr natur a grëwyd drwy goed a oedd ganddyn nhw ar y safle, gwelyau uchel a thwnnel polythen er mwyn i’r plant dyfu llysiau a ffrwythau a chwt ieir ar gyfer yr ieir. Yna, agorwyd yr ardal hon yn swyddogol gan ASE lleol a chyhoeddodd y papur newydd lleol ddarn ar yr agoriad.

A fedrwch chi roi eich cyngor marchnata gorau inni?

Mae’r cyhoeddusrwydd o'r blog hwn yn wych ar gyfer marchnata gan fod nifer fawr o bobl yn ei weld ac yn bwysicaf oll, mae am ddim! Mae marchnata yn costio llawer ac yn y blynyddoedd cynnar, roeddwn i’n gwario tua £200 y mis i ddenu busnes, ond dros y blynyddoedd rydych chi’n dysgu ac yn siarad â llawer o bobl eraill ac yn sylweddoli bod llawer y gallwch chi ei wneud i roi cyhoeddusrwydd i’r busnes eich hun heb orfod gwario ffortiwn. Mae’r rhyngrwyd yn un ffordd o wneud hynny. Mae sawl safle rhyngrwyd y gallwch restru eich busnes arno am ddim, a hefyd am ffi fach gallwch greu gwefan. Mae hyn wedi dod yn ffordd dda o farchnata fy musnes i. Yn olaf, y ffordd rataf o hysbysebu yw ar lafar gwlad. Os ydych chi’n gwneud gwaith da, bydd pobl watad yn dweud wrth bobl eraill.

A allwch chi gynnig unrhyw awgrymiadau gwych ar gyfer sefydlu busnes llwyddiannus?

Byddwn i’n cynghori unrhyw fusnes i roi trefniadau marchnata ar waith o’r cychwyn cyntaf. Gwnewch yn siŵr bod eich enw yn cael ei weld/ei glywed oherwydd ar y cam hwn, nid oes gennych chi lawer o gwsmeriaid llafar gwlad. Hefyd, cofiwch wrando ar eich cwsmeriaid, gwnewch iddyn nhw deimlo’n hyderus gyda’r gwasanaeth rydych chi’n ei ddarparu.

Pan fydd fy nghwsmeriaid yn cadarnhau eu bod am i mi fwrw ati i drawsnewid gardd, rydw i bob amser yn gofyn am adborth fel ‘Ble clywsoch chi amdana i?’ - er mwyn canfod pa ddull marchnata sy’n gweithio orau oherwydd efallai fy mod i’n gwario gormod ar un dull a dim digon ar ddull arall a ‘Pam wnaethoch chi fy newis i?’ - i weld ai fi oedd y rhataf neu’r un a oedd yn gwneud iddyn nhw deimlo fwyaf hyderus yn y gwaith a oedd yn mynd i gael ei wneud.

Mae’r rhain i gyd yn werthfawr i helpu eich busnes i ddatblygu. Rwy’n credu hefyd bod gallu siarad Cymraeg yn helpu yn y gymuned Gymraeg leol. Mae pobl sy’n siarad Cymraeg iaith gyntaf bob amser yn falch pan rydw i’n eu hateb nhw’n Gymraeg a naw gwaith allan o ddeg, byddan nhw’n rhoi’r gwaith i mi oherwydd hynny!!

A oes gennych chi unrhyw gynlluniau i ddatblygu eich busnes ymhellach?

Ar hyn o bryd does gen i ddim cynlluniau mawr i ddatblygu’r busnes ond mae edrych ar yr ochr gyflenwi’r busnes tirlunio yn bendant yn rhywbeth y byddwn i’n ei ystyried yn y pum mlynedd nesaf.

 

Gan Huw Jones, Shipshape Landscape, Llandudno

Share this page: 
Conversion pixel