Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

4 Canolfan Fenter newydd i sbarduno busnesau yng Nghymru wedi'u cyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru, wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi buddsoddi dros £4 miliwn mewn Canolfannau Menter newydd, fydd yn rhoi lle i unigolion a chwmnïau rwydweithio, arloesi, sefydlu eu mentrau a chael mynediad i amrywiol wasanaethau cymorth, megis cyngor ar gyflwyno syniad, gweithdai a chanolfannau cyngor ar fusnes.

Bydd y Canolfannau Rhanbarthol yn: 

  • Wrecsam ac M-Sparc, Gaerwen gyda chysylltiadau yng Nghanolfan Busnes Conwy, Porthmadog, Rhuthun, Llangefni, Rhyl, Botwnnog a Dolgellau

  • Adeilad Pryce Jones, Y Drenewydd gyda chysylltiadau â champws Arloesi a Menter ym Mhrifysgol Aberystwyth, campws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llanbedr a champws Coleg Ceredigion

  • ICE, Caerffili gyda chwmnïau llai i gael eu cadarnhau gyda Tasglu'r Cymoedd ym Merthyr, Blaenau-Gwent, Pen-y-Bont ar Ogwr, Torfaen a Rhondda Cynon Taf.

  • Yr Egin, Sir Gaerfyrddin gyda chysylltiadau yng Nghanolfan Arloesi y Bont yn Sir Benfro, The Beacon Llanelli a Choleg Sir Gar

Bydd entrepreneuriaid yn y canolfannau yn cael mynediad at yr amrywiol gymorth sydd ar gael gan Busnes Cymru a phartneriaid gan gynnwys colegau, prifysgolion, awdurdodau lleol a Banc Datblygu Cymru, sy'n cynnig system gefnogi syml a gweladwy i entrepreneuriaid, gyda chysylltiadau da, fel a hyrwyddwyd yn y cynllun Creu Sbarc.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel