Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Allech chi ddatrys y broblem o reoli llystyfiant ar ffermydd solar?

Mae’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN) yn chwilio am gwmnïau arloesol i gynnig ateb gwreiddiol i her newydd.

Mae United Utilities Renewable Energy (UURE) yn defnyddio asedau technoleg adnewyddadwy yn cynnwys:

  • solar ffotofoltäig (fel arfer wedi’u gosod yn agos at y ddaear)
  • tyrbinau dŵr a gwynt

Mae cadw tyfiant organig dan reolaeth i sicrhau bod y systemau’n gweithio’n ddiogel ac yn effeithlon o’r pwys mwyaf. Pan fydd llystyfiant, yn cynnwys glaswellt, chwyn a hyd yn oed goed bach, yn tyfu dros ac o amgylch y paneli, gan fwrw cysgod drostynt yn aml, mae’n gallu lleihau’r cynnyrch gymaint â 40% sy’n golygu colli refeniw.

Yn ogystal â'r effaith ar berfformiad mae goblygiadau diogelwch, yn cynnwys:

  • mwy o risg o dân mewn tywydd poeth, sych
  • angen glanhau mwy ar y paneli
  • effaith esthetig niweidiol

Oherwydd natur rhai safleoedd, gwaherddir defnyddio cemegion lladd chwyn ac mae atebion fel pilenni a graean wedi’i olchi wedi bod yn gymharol aneffeithiol hyd yma.

Mae UURE a KTN am i sectorau fel Peirianneg Sifil, Amaethyddiaeth a Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial gynnig atebion posibl i’w her. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i gyflwyno’u cynnig i’r sawl sy’n gosod yr her ac efallai hefyd y cânt gymorth gan KTN neu Energy Systems Catapult i ddatblygu prototeip neu beilot a threfniant cydweithio posibl.

Y dyddiad cau i geisiadau yw 19 Gorffennaf 2019. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan KTN.

 

Share this page: 
Conversion pixel