Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Angen i fusnesau groesawu dyfodol digidol

Mae gwaith dadansoddi data arolwg a gasglwyd gan dros 450 o fentrau  bach a chanolig (BaCh)  ledled Cymru a wnaed ym Mhrifysgol Caerdydd yn datgelu effaith lawn technolegau digidol ar gynhyrchiant busnesau.

Mae'r canfyddiadau’n dangos y gallai gwasanaethau â chymorth band eang wella trosiant tua 111,000 o fentrau bach a chanolig yng Nghymru. Ar sail enghraifft o gynnydd ceidwadol o 1% yn nhrosiant y mentrau bach a chanolig dan sylw, amcangyfrifir y gallai cyfanswm gwerthiant mentrau bach a chanolig yng Nghymru y gellir ei briodoli i fabwysiadu band eang fod bron yn £229 miliwn, gyda £124m (54%) o hynny’n deillio o'r gwasanaethau a alluogwyd gan fand eang cyflym iawn yn unig.

Hefyd roedd tua 32,100 o fentrau bach a chanolig, yr oedd 16,600 (52%) ohonynt yn ddefnyddwyr band eang cyflym iawn, hefyd yn rhagfynegi cynnydd parhaus yn eu cyflogaeth.  Ar sail rhagdybiaeth ddangosol o gynnydd o 1% yng nghyflogaeth y cwmnïau dan sylw, disgwylir i ryw 1,752 o gyfleoedd cyflogaeth newydd ddod i’r amlwg. 

Dywedodd Dylan Henderson, o Ysgol Fusnes Caerdydd: "Am y tro cyntaf, mae'r dadansoddiad hwn yn datgelu i ba raddau gall gwasanaethau digidol ac offer gyfrannu at lwyddiant mentrau bach a chanolig.

"Mae cyfran uchel o’r busnesau sy'n integreiddio technolegau newydd megis storio cwmwl, cyfryngau cymdeithasol a fideogynadledda yn eu gwaith yn gweld cynnydd nodedig yn eu trosiant, yn ogystal â chynnydd yn nifer y bobl y maent yn eu cyflogi. Mae ein cyfrifiadau hefyd yn dangos beth yw ystyr hynny i economi Cymru yn ei chyfanrwydd.

"Mae'n dangos bod angen i fusnesau yng Nghymru groesawu dyfodol digidol os ydynt am gael cyfle i lwyddo mewn marchnad fwyfwy cystadleuol."

Dywedodd Arweinydd y Tŷ sydd â chyfrifoldeb am faterion digidol, Julie James AC:  "Mae'n amlwg bod gwneud yn fawr o dechnoleg ddigidol yn hollbwysig ar gyfer busnesau.  Yng Nghymru bellach gall mwy na naw o bob deg safle gael mynediad i fand eang cyflym iawn, sef cynnydd o ychydig dros hanner yr hyn ydoedd pan ddechreuwyd cyflwyno Cyflymu Cymru.  Bydd rhai busnesau am cael cyflymder uwch fyth, a dyna pam rydym ni hefyd yn darparu’r Dalebau Cysylltedd Tra Chyflym.

"Rydym am i fusnesau ddysgu mwy am sut mae cofleidio technoleg ddigidol a byddem ni’n eu hannog i ddefnyddio ein cynllun Cyflymu Cymru i Fusnesau sydd eisoes wedi cynorthwyo 3,000 o fusnesau.

"Mae buddsoddi mewn seilwaith band eang, fel yr ydym wedi gwneud drwy Cyflymu Cymru ac y byddwn ni’n parhau i’w wneud drwy ei estyn ymhellach, yn dwyn ffrwyth trwy roi hwb i fusnesau a’r economi ehangach, fel mae’r arolwg hwn yn dangos.” 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Band Eang Cyflym Iawn.
 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel