Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2018

Ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru?

Hoffech chi wybod sut mae eich aeddfedrwydd digidol yn cymharu â busnesau eraill yng Nghymru?

Llenwch Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018 ac fe gewch chi sgôr aeddfedrwydd digidol am ddim. 

Mae Cymru, fel y rhan fwyaf o wledydd eraill, yn mynd drwy gyfnod o drawsnewid digidol cyflym, gyda thechnolegau digidol sydd wedi’u galluogi gan fand eang fel cyfrifiadura cwmwl, fideogynadledda a'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig ar draws busnesau a'r gymdeithas. Mae tystiolaeth o Arolygon Aeddfedrwydd Digidol blaenorol (2016 a 2017) yn dangos bod busnesau yn cyflawni manteision sylweddol yn sgil mabwysiadu technolegau o’r fath, gyda 50% o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn nodi iddynt gynyddu eu helw yn sgil defnyddio band eang cyflym iawn. 

Yr arolwg hwn yw’r brif ffynhonnell o ddata ar fusnesau Cymru a’u Haeddfedrwydd Digidol – sy'n adlewyrchu eu sgiliau TG a’u defnydd o dechnolegau digidol. 

Bydd pob busnes sy’n cymryd rhan yn arolwg 2018 yn gymwys i gael copi o’i Sgôr Aeddfedrwydd Digidol am ddim (a gaiff ei anfon at bawb sy’n cymryd rhan ddechrau 2019), yn dangos sut mae’n cymharu â busnesau eraill yng Nghymru. Drwy gymryd rhan, bydd busnesau yn gallu cefnogi’r gwaith ymchwil pwysig hwn, llywio gwaith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â band eang cyflym iawn a chyfrannu at ddatblygiad Cymru fel cenedl ddigidol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i lenwi’r arolwg ewch i wefan Prifysgol Caerdydd.

Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau am help i fanteisio i’r eithaf ar adnoddau a llwyfannau ar-lein ar gyfer eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel