Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arolwg Masnach Cymru

Ym mis Tachwedd, lawnsiwyd Arolwg Masnach Cymru a fy’n cyfrifo’r fasnach sy’n dod i mewn ac allan o fusnesau a leolir yng Nghymru. Mi fydd yn cwmpasu nwyddau a gwasanaethau sy'n symud o fewn y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol.

Ar hyn o bryd, dim ond gwybodaeth fasnach manwl ar lefel y DU sydd ar gael. Dyma'r unig casgliad data uniongyrchol yng Nghymru, a’r cyntaf o'i fath.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu cwmni ymchwil marchnad annibynnol, IFF Research, i gynnal yr arolwg ar-lein. Maent wedi gwahodd 8000 o fusnesau sydd â gweithrediadau yng Nghymru i gymryd rhan.

Bydd y canlyniadau, a ddisgwylir yn ystod gwanwyn 2020, yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddeall yn well y masnach sy'n dod i mewn i Gymru ac allan ohoni, a bydd yn helpu i bennu effeithiau posibl rhwystrau masnach ar ddiwydiannau penodol. Bydd y wybodaeth hon yn creu sail tystiolaeth ar gyfer penderfyniadau, cynlluniau a pharatoadau a bydd yn gefnogi cynlluniau Llywodraethau Cymru a'r DU gyda'r penderfyniadau a wneir ynghylch tariffau.

Os ydych wedi derbyn llythyr, cymerwch ran os gwelwch yn dda a chwblhewch yr arolwg - gallai eich cyfraniad ddylanwadu ar benderfyniadau a allai effeithio ar agweddau allweddol ar eich diwydiant ac economi Cymru gyfan. Mae'r arolwg ar agor hyd at Ionawr 29ain 2020, felly nid oes llawer o amser ar ôl i sicrhau bod eich diwydiant yn cael eii gynrychioli.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ganllawiau Arolwg Masnach Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel