Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Benthyciadau arloesi ar gyfer busnesau bach

Mae Innovate UK fel rhan o UK Research and Innovation yn cynnig hyd at £10 miliwn o fenthyciadau i helpu busnesau bach a chanolig (BBaChau) i fasnacheiddio cynhyrchion neu wasanaethau arloesol.

Gall syniadau ddod o unrhyw faes o dechnoleg neu’r economi ac mae’n rhaid iddynt arwain at dwf busnes cynaliadwy.

Nod y gystadleuaeth ar gyfer benthyciadau arloesi yw helpu busnesau i oresgyn y rhwystrau sy’n atal eu syniadau arloesol rhag dod yn gynhyrchion masnachol cynaliadwy.  Mae angen i fusnesau ddangos na allent gael cyllid addas gan ffynonellau eraill.

Gwybodaeth am y gystadleuaeth:

  • y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais yw hanner dydd ar 27 Tachwedd 2019
  • dim ond BBaChau all wneud cais
  • mae benthyciadau rhwng £100,000 ac £1 filiwn ar gael
  • gall prosiectau bara hyd at 5 mlynedd a gellir ad-dalu'r benthyciad dros hyd at 10 mlynedd

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Cymerwch gip ar dudalennau Arloesi Busnes Cymru i gael gwybod sut gall arloesi helpu eich busnes chi i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiant a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel