Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gefnogaeth i adfywio canol trefi Cymru. Y nod yw galluogi busnesau i gynllunio prosiectau sy'n arwain at dwf economaidd ynghyd â'u helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio data i helpu cwmnïau ddeall sylfaen a thueddiadau eu cwsmeriaid yn well, er mwyn cefnogi busnesau yn eu gweithgareddau cynllunio a marchnata yn y dyfodol.

Cyflawnir hyn drwy ‘Blwyddyn y Trefi SMART’ ac mae wedi’i alinio’n agos ag agenda Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a chyllid ehangach ar gyfer canol trefi. 

Beth yw Tref SMART?
Mae tref SMART yn ardal drefol sy'n defnyddio gwahanol fathau o ddulliau a synwyryddion electronig i gasglu data. Defnyddir mewnwelediadau a gafwyd o'r data hwnnw i reoli asedau, adnoddau a gwasanaethau yn effeithlon; yn gyfnewid am hynny, defnyddir y data hwnnw i wella gweithrediadau a ffyniant y dyfodol ledled y dref.

Amcanion Blwyddyn y Trefi SMART:

  • I godi ymwybyddiaeth o dechnoleg SMART, ei chymhwysiad a'i buddion mewn trefi ledled Cymru. 
  • I annog deialog ynghylch agenda SMART ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.
  • I datblygu ‘llythrennedd tref SMART’ ymhlith unigolion a grwpiau sy’n ymwneud ag adfywio canol tref ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.
  • I dynnu sylw at enghreifftiau o ymarfer gorau a defnyddio achosion mewn trefi yng Nghymru.
  • I hwyluso rhannu gwybodaeth a chydweithio rhwng rhanddeiliaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 
  • I ennill deallusrwydd am y data sydd ar gael i drefi er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Pwy sy’n arwain y prosiect?
Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Menter Môn sydd wedi bod yn treialu ystod o ymyriadau SMART ac IoT dros y blynyddoedd diwethaf. Fe wnaethant hefyd drefnu'r gyfres Dosbarth Meistr Tref SMART mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Hefyd ar y tîm cyflawni mae Clive Davies, sydd wedi gyrru y defnydd o dechnoleg SMART yn Aberteifi; a Linda Chandler o Hyperlocal Cities, sydd â phrofiad rhyngwladol mewn Dinasoedd SMART.

Cysylltwch: smarttowns@mentermon.com

Dolenni defnyddiol:

Ymglymiad Yr Wyddgrug gyda Blwyddyn Trefi SMART | Mold's involvemnet with the Year of SMART Towns - YouTube

Trefi SMART Towns Cymru - YouTube

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Trefi Smart — Hwb Menter

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen