Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Brexit - Pwysigrwydd diogelu eich data

 

Ydy eich busnes yn cadw data?

Ydy cofnodion eich cwsmeriaid, cyfrifon, gwybodaeth reoli yn cael eu cadw yn y Cwmwl?

Os ydych wedi ateb ‘ydy’ i’r cwestiynau hyn mae angen i chi wirio beth mae angen i’ch busnes ei wneud os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi annog busnesau i “baratoi ar gyfer pob senario” ac wedi paratoi canllawiau penodol i helpu sefydliadau bach a chanolig i baratoi ar gyfer y posibilrwydd y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb.

Bu’n bosibl i wybodaeth bersonol lifo’n rhwydd rhwng sefydliadau yn y DU a’r Undeb Ewropeaidd yn sgil rheolau’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).  Mae Llywodraeth y DU wedi dynodi na fydd newid sylweddol i’r rheolau sy’n rheoli data personol adeg ymadael â’r UE gan fydd y GDPR yn cael ei gynnwys yng nghyfraith y DU. 

Fodd bynnag, ni fydd llif gwybodaeth bersonol ddwyffordd mor syml os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb gadael sy’n darparu’n benodol ar gyfer llif parhaus data personol.  Mewn achos o’r fath, ni ddylai effeithio ar drosglwyddo gwybodaeth bersonol o'r DU i’r AEE, ond bydd yn effeithio ar lif data o’r AEE i’r DU.

Beth ddylech chi ei wneud?

  • edrychwch ar wefan ICO am ganllawiau ar ddiogelu data
  • holwch eich darparwr gwasanaeth a yw rhoi trefniadau ar waith i sicrhau mynediad at lifoedd data dwyffordd os bydd Brexit heb gytundeb
  • edrychwch ar Borthol Brexit Busnes Cymru i gael cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer eich busnes

 

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel