Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Buddsoddiad newydd i gefnogi busnesau trochi yn ystod y cyfnod cynnar

Amcangyfrifir bod diwydiant trochi'r DU yn gwneud £660 miliwn mewn gwerthiant bob blwyddyn, a bod cymaint â hanner miliwn o bobl yn cael eu cyflogi gan gwmnïau sy’n rhan o'r economi trochi. Er gwaethaf hyn, mae bwlch o ran buddsoddiad angel a buddsoddiad hau hadau mewn busnesau trochi – sy’n gam hollbwysig o dwf busnesau newydd.

Er mwyn helpu busnesau i oresgyn y rhwystr hwn a rhoi hwb i economi'r DU, mae Innovate UK yn gweithio gydag 11 o bartneriaid buddsoddi i gynnig cyllid grant a buddsoddiad cyfalaf menter mewn prosiectau camau cynnar sy’n cael eu harwain gan fusnesau yn y DU.

Mae’r gystadleuaeth hon yn ceisio cefnogi cwmnïau trochi cyfnod cynnar drwy wneud y canlynol:

  • annog buddsoddiad preifat cyfnod cynnar mewn busnesau trochi bach a chanolig
  • cael gwared â'r angen i ddod o hyd i arian cyfatebol
  • rhoi mynediad uniongyrchol i gwmnïau at sgiliau masnachol partneriaid buddsoddi, eu gwybodaeth a’u cyfleoedd yn y farchnad

Gall prosiectau ganolbwyntio ar un neu fwy o'r canlynol:

  • gwella, ymestyn neu drawsnewid profiad trochi’r gynulleidfa
  • systemau, meddalwedd ac offer cynhyrchu cynnwys trochi newydd
  • VR, AR a thechnolegau digidol eraill i gryfhau a chyfoethogi'r profiad trochi

Bydd Innovate UK yn ariannu hyd at 70% o'r prosiectau ar gyfer microfusnesau neu fusnesau bach, a hyd at 60% ar gyfer busnesau canolig. Mae angen i weddill costau’r prosiect ddod gan un o bartneriaid buddsoddi'r gystadleuaeth.

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar 3 Gorffennaf 2019 ac mae’n rhaid i chi fod yn ficrofusnes, yn fusnes bach neu’n fusnes canolig yn y DU sy’n gweithio ym maes trochi ac yn gweithredu eich prosiect yn y DU.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel