Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Busnesau bach i gael iawndal am broblemau band eang

Bydd busnesau bach sy’n defnyddio gwasanaethau llinell dir a band eang preswyl yn cael iawndal gan eu darparwr os cânt broblem gyda’u gwasanaeth o dan gynllun newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom. O dan y cynllun, os bydd busnes bach yn wynebu oedi o ran gwaith atgyweirio neu osod, neu os na fydd peirianwyr yn cadw eu hapwyntiadau, bydd y busnes yn cael iawndal yn awtomatig.

Bydd cwmnïau sydd wedi ymrwymo i’r cynllun yn rhoi iawndal: am oedi cyn atgyweirio ar ôl i’r cwsmer golli gwasanaeth; os na chedwir apwyntiadau atgyweirio neu osod; ac os bydd oedi cyn i wasanaeth newydd gychwyn.

Mae’r cynllun yn berthnasol i archebion newydd a wneir neu broblemau y rhoddir gwybod amdanynt o 1 Ebrill 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel