Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Campfeydd a phyllau nofio yn ailagor

person in gym

Bydd pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do a chanolfannau hamdden yn gallu ailagor o ddydd Llun 10 Awst 2020.

Bydd ardaloedd chwarae dan do i blant hefyd yn gallu agor eu drysau unwaith eto fel rhan o’r newidiadau diweddaraf i reoliadau’r coronafeirws yng Nghymru. Fodd bynnag, dylai ardaloedd megis pyllau peli nad oes modd eu glanhau yn hawdd barhau ar gau.

Dan gyfraith Cymru, mae’n ofynnol bod mesurau yn cael eu cymryd i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y mathau hyn o eiddo. Mae hynny’n cynnwys sicrhau bod pobl yn cadw 2 fetr o bellter rhwng ei gilydd lle bo’n bosibl a chymryd camau eraill i osgoi rhyngweithio agos megis gosod sgriniau neu wisgo gorchuddion wyneb a gwella hylendid. Rhaid darparu gwybodaeth hefyd i gwsmeriaid a staff i’w helpu i ddeall yr hyn y mae’n rhaid iddynt wneud i gadw’n ddiogel yn yr eiddo.

Mae Llywodraeth Cymru yn cryfhau’r pwerau sydd gan awdurdodau lleol i orfodi’r gofynion hyn. Mae hyn yn galluogi swyddogion gorfodi i gyflwyno Hysbysiad Gwella Eiddo i dynnu sylw at dor-cyfraith ac i nodi mesurau sydd angen eu cymryd yn yr eiddo i gydymffurfio â’r gyfraith.

Os na chydymffurfir â’r Hysbysiad Gwella Eiddo, neu os oes achos difrifol o dor-cyfraith, gellir cau eiddo drwy gyflwyno Hysbysiad Cau Eiddo.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel