Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cefnogi bywyd iach ac egnïol wrth fynd yn hŷn: gwneud cais am gyllid

Bydd nifer y bobl yn y DU sydd dros 75 oed yn codi o 1 mewn 12 heddiw i 1 mewn 7 erbyn 2040. Gall traean y plant sy’n cael eu geni heddiw ddisgwyl byw i fod yn 100.

Mae’r cynnydd hwn mewn disgwyliad oes yn her sylweddol i wasanaethau iechyd. Mae hefyd yn gyfle i fusnesau ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd a fydd yn helpu pawb ohonom i fyw bywydau iach ac egnïol wrth fynd yn hŷn.

Mae gan Innovate UK, rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU, hyd at £2 filiwn o’r gronfa i’w fuddsoddi yng ngham 1 y gystadleuaeth Healthy Ageing Trailblazers.

Gallai hyd at £38 miliwn fod ar gael mewn ail gam i helpu i ddatblygu’r syniadau gorau mewn cyfres o brosiectau mawr.

Nod y gystadleuaeth yw sefydlu prosiectau mawr, amlddisgyblaethol, cydweithiol sy’n arddangos modelau busnes a chynnyrch newydd gan weithio ar raddfa fawr i ddarparu gwasanaethau newydd a chynaliadwy i bobl hŷn.

Bydd yn ariannu prosiectau ar draws 7 thema’r Fframwaith Her Heneiddio’n Iach a luniwyd gan y Centre for Ageing Better:

  • dal i wneud gweithgarwch corfforol
  • cynnal iechyd yn y gwaith
  • dylunio cartrefi oed gyfeillgar
  • rheoli anhwyldebau cyffredin wrth fynd yn hŷn
  • byw’n dda gyda nam gwybyddol
  • cynnal cysylltiadau cymdeithasol
  • creu lleoedd iach ac egnïol

Y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais yw hanner dydd ar 27 Tachwedd 2019 a gall busnesau a chyrff sector cyhoeddus o unrhyw faint wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

 

 

 

Share this page: 
Conversion pixel