Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cofnodi eich data am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i adrodd yn ôl am gyflogau’r rhywiau’n gofyn i gyflogwyr sydd â 250 neu fwy o gyflogeion gyhoeddi cyfrifiadau statudol bob blwyddyn yn dangos pa mor fawr yw eu bwlch cyflog rhwng eu cyflogeion gwrywaidd a benywaidd.

Rhaid cyhoeddi'r canlyniadau hyn ar wefan y cyflogwr ei hun ac ar safle’r llywodraeth. Mae hyn yn golygu y bydd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gael yn gyhoeddus, gan gynnwys ar gyfer cwsmeriaid, cyflogeion a darpar aelodau o staff.  

O ganlyniad, dylai cyflogwyr ystyried gweithredu o’r newydd, neu’n gyflymach, er mwyn lleihau neu ddileu eu bylchau cyflog rhwng y rhywiau.

Mae dwy gyfres o reoliadau:

  • mae’r gyntaf ar gyfer y sectorau preifat a gwirfoddol yn bennaf, sy’n gorfod cyhoeddi eu hadroddiad erbyn 4 Ebrill bob blwyddyn

  • mae'r ail ar gyfer y sector cyhoeddus yn bennaf, sy’n gorfod cyhoeddi erbyn 30 Mawrth bob blwyddyn

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ewch i wefan GOV.UK

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel