Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cofrestru'n awtomatig - dyletswyddau pensiwn yn y gweithle

O dan Ddeddf Pensiynau 2008, rhaid i bob cyflogwr yn y DU roi staff penodol mewn cynllun pensiwn gweithle a chyfrannu tuag ato.  Gelwir hyn yn 'gofrestru awtomatig'.  Os ydych chi'n cyflogi o leiaf un person rydych chi'n gyflogwr ac mae gennych chi rai dyletswyddau cyfreithiol.

Nid yw’n ddigon cofrestru eich staff mewn cynllun a gwneud dim mwy na hynny – mae angen parhau i dalu bob tro y mae’r cyflog yn cael ei dalu. Yn ogystal â hyn, mae’r gyfraith yn gosod isafswm o 3% o enillion gros cyflogai i gyflogwyr ei dalu i mewn. Gallwch dalu mwy na hyn os dymunwch, ond na chaniateir i chi dalu llai.

Fel cyflogwr dylech sicrhau bod aelodau’n derbyn y cyfraniadau sy’n ddyledus iddynt. Mae angen i chi nodi taliadau hwyr neu anghywir yn gynnar – bydd y Rheoleiddiwr Pensiynau’n cymryd camau os na fyddwch yn cydymffurfio â’ch dyletswyddau cyfreithiol parhaus, ac mae'n bosibl y bydd angen i chi ôl-ddyddio unrhyw daliadau a fethwyd.

Ewch i wefan y Rheoleiddiwr Pensiynau i gael mwy o wybodaeth.

Share this page: 
Conversion pixel