Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Cyngor Acas i gyflogwyr a gweithwyr

Mae Acas wedi cyhoeddi cyngor i gyflogwyr ar ddelio â’r achosion newydd o goronafeirws, yn cynnwys sut mae delio â gweithwyr sydd â’r feirws a’r rheini nad ydynt eisiau dod i’r gwaith oherwydd eu bod yn poeni am ei ddal.

Ar hyn o bryd, mae’r risg o ddal coronafeirws (COVID-19) yn y gweithle yn isel.

Er hyn, mae’n syniad da gwneud yn siŵr bod pawb yn y gwaith yn dilyn rheolau hylendid syml, er enghraifft:

  • golchi’r dwylo’n drwyadl gyda dŵr poeth a sebon
  • defnyddio hancesi papur pan fyddwch chi’n tisian neu’n pesychu a’u taflu yn y bin

Rhag ofn y bydd coronafeirws yn lledaenu’n ehangach yn y DU, dylai cyflogwyr ystyried rhai camau syml i helpu i ddiogelu iechyd a diogelwch eu staff.

Dylai cyflogwyr wneud y canlynol:

  • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am y camau sy’n cael eu cymryd i leihau’r risgiau o ddod i gysylltiad â’r feirws yn y gweithle
  • sicrhau bod rhifau cyswllt pawb a’u manylion cyswllt mewn argyfwng yn gyfredol
  • gwneud yn siŵr bod rheolwyr yn gwybod sut i adnabod symptomau coronafeirws a’u bod yn glir beth yw’r prosesau perthnasol, er enghraifft adrodd ar salwch a thâl salwch, a’r gweithdrefnau i’w dilyn rhag ofn bydd rhywun yn y gweithle’n datblygu’r feirws
  • gwneud yn siŵr bod llefydd glân ar gael i olchi’r dwylo gyda dŵr poeth a sebon ac annog pawb i olchi eu dwylo’n rheolaidd
  • ystyried a oes wir angen teithio i ardaloedd yr effeithiwyd arnynt

Mae gan yr achosion o coronafeirws y potensial i darfu ar gadwyni cyflenwi – er mwyn lleihau’r risg, creuwch cynlluniau parhad busnes. Dylai'r cynlluniau hyn nodi hapddigwyddiadau mewn meysydd hollbwysig a chynnwys cynlluniau wrth gefn ar gyfer cludiant, cyfathrebu, cyflenwi a llif arian. Gallwch gynnwys eich cyflenwyr a'ch cwsmeriaid wrth ddatblygu'r cynlluniau hyn. Peidiwch ag anghofio eich staff. Mae angen cynllun wrth gefn ar gyfer pobl hefyd. Gall y cynllun gynnwys cynlluniau wrth gefn ar gyfer mwy o awtomeiddio, trefniadau gweithio o bell, neu adnoddau dynol hyblyg eraill mewn ymateb i gyfyngiadau personél.

I gael rhagor o ganllawiau ar Goronafeirws ewch i wefan: 

Mae CThEM wedi sefydlu llinell gymorth i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig sy’n poeni am beidio â gallu talu trethi o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19). Rhif y llinell gymorth yw 0800 0159 559 ychwanegol i rifau, I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Conversion pixel