Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol

Mae Cynhwysiant Gweithredol yn helpu i roi’r cyfle i fudiadau lleol gefnogi pobl sy’n economaidd anweithgar ac sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir i ddychwelyd i waith. Gallai hyn fod drwy amrywiaeth o ymyriadau o ddatblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r gwaith, darparu cymwysterau achrededig a lleoliadau gwaith wedi’u cefnogi a gyda thâl.

Caiff y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ei rheoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac mae’n cael ei chefnogi gan gyllid o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.

Mae’r potiau cyllid yn mynd i’r afael â blaenoriaeth ‘mynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol drwy gynyddu cyfranogiad yn y farchnad lafur a helpu pobl i gael cyflogaeth gynaliadwy (ar gyfer pobl dros 25 oed) a ‘chyrhaeddiad cyflogaeth ieuenctid’ (ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed).

Os ydych chi o'r farn y gallech chi gefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau cymhleth sy’n eu hatal rhag mynd yn ôl i'r gwaith – drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu neu leoliadau gwaith â chefnogaeth – mae'n bosibl y gallem ni gynnig y cymorth ariannol sydd ei angen arnoch i'ch helpu i wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan WCVA.

Beth am ymweld â thudalennau Porth Sgiliau Busnes Cymru i gael gwybod sut gallwch chi fuddsoddi yn nyfodol eich busnes drwy wella sgiliau eich gweithwyr.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel