Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru yn blaenoriaethu cyllido prosiectau a sefydliadau sy’n cefnogi cymunedau drwy’r pandemig COVID-19 - mae’n ffordd gyflym i wneud cais am symiau llai o gyllid, rhwng £300 a £10,000.

Mae hyn yn golygu y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan:

  • sefydliadau sy’n cefnogi pobl sydd mewn risg uchel o COVID-19
  • sefydliadau sy’n cefnogi’r cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol i fesurau i atal canlyniad COVID-19, yn unol â’r hyn a welwyd mewn dadansoddiadau allanol ac wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid
  • sefydliadau sydd â photensial mawr i gefnogi cymunedau i ymdopi ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Os hoffech gyflwyno cais nad yw’n gysylltiedig â COVID-19, mae croeso i chi wneud hynny. Fodd bynnag, cofiwch y bydd mwy o gystadleuaeth am gyllid mae'n debyg, ac yn amodol ar nifer y ceisiadau a dderbynnir, efallai y bydd oedi wrth ymateb o fewn y cyfnod 12 wythnos arferol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Share this page: 
Conversion pixel