Mae pobl yn cael eu hannog i fynegi barn am newidiadau posibl i drethi lleol y gallai awdurdodau lleol eu defnyddio i ddelio ag effaith niferoedd mawr o ail gartrefi a llety gwyliau masnachol mewn rhannau o Gymru.

Bydd yr ymgynghoriad yn ceisio barn am y lefel uchaf y gall awdurdodau lleol osod cyfradd uwch y dreth incwm arni ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor. Bydd hefyd yn holi barn pobl am y meini prawf sy’n cael eu defnyddio er mwyn i eiddo gael ei ddiffinio fel llety hunanddarpar annomestig.

Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn am farn pobl am sut y caiff eiddo ei ddynodi’n fusnes hunanddarpar a’i restru ar gyfer ardrethi annomestig.

Ar hyn o bryd, mae pob eiddo busnes bach sydd wedi’i feddiannu ac sydd o dan werth ardrethol penodol, gan gynnwys unedau hunanddarpar, yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach, yn amodol ar gyfyngiad o ddau eiddo fesul busnes fesul awdurdod lleol.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn ystyried y meini prawf ar gyfer diffinio eiddo fel llety hunanddarpar annomestig ac a oes angen trothwyon gwahanol.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 17 Tachwedd 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Llyw.Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen