Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cyflwyno rheolau ansolfedd wedi’u moderneiddio

Mae rheolau newydd sy’n rhoi arweiniad yng nghyswllt ansolfedd wedi dod i rym.

Mae’r rheolau cyfunol hyn sydd wedi’u moderneiddio yn disodli Rheolau Ansolfedd 1986 a’u 28 diwygiad dilynol.

Mae'r rheolau wedi cael eu hailwampio er mwyn adlewyrchu arferion busnes modern ac i wneud y broses ansolfedd yn fwy effeithlon.

Dyma rai o’r newidiadau:

  • galluogi cyfathrebu â chredydwyr yn electronig

  • cael gwared ar y gofyniad awtomatig i gynnal cyfarfodydd ffisegol â chredydwyr, er y bydd modd i gredydwyr wneud cais am gyfarfodydd o’r fath

  • galluogi credydwyr i optio allan o gael rhagor o ohebiaeth, a galluogi dyledion bach i gael eu talu gan ddeiliad y swydd heb fod angen hawliad ffurfiol gan gredydwyr

Mae ffurflenni statudol sy’n ymwneud â gweithdrefnau ansolfedd wedi cael eu tynnu’n ôl erbyn hyn, ac ni ddylid defnyddio templedi blaenorol mwyach.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen