Mae Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol yn gynllun disgresiynol a gyflwynir drwy Gronfa Dyfodol yr Economi, lle y defnyddir cyllid cyhoeddus i gefnogi twf Cymru fel cyrchfan ar gyfer cynhyrchu cynnwys o'r radd flaenaf. Bydd y cyllid yn cefnogi cwmnïau cynhyrchu a datblygu gemau yng Nghymru sy'n awyddus i ddatblygu cynyrchiadau a fwriedir ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol. Fe'i defnyddir hefyd i ddenu cwmnïau mewnfuddsoddi o'r radd flaenaf a all hybu'r economi leol a gadael gwaddol sylweddol o ran sgiliau yng Nghymru.

Mae Cymru Greadigol yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu sector cynhyrchu cynnwys sy'n cynnig cyfleoedd cyfartal ac amrywiol ar gyfer sail cyflogaeth sgil uchel hirdymor. Bydd y cyllid yn targedu cwmnïau sy'n rhoi'r arferion diweddaraf ym maes cynhyrchu cynaliadwy ar waith ac sy'n rhoi'r pwys mwyaf ar lesiant cast, criw a chyflogeion, p'un a ydynt yn weithwyr llawrydd, yn gontractwyr neu'n staff parhaol.  

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

Gallwch wneud cais am Gyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol os ydych yn bodloni pob un o'r meini prawf cymhwyso canlynol:

  • Eich prif weithgarwch busnes yw Ffilm neu'r Teledu (wedi'i sgriptio/heb ei sgriptio), Gemau neu Animeiddio.
  • Bydd y cynhyrchiad cyfan neu ran sylweddol ohono yn cael ei (g)wneud yng Nghymru.
  • Mae gennych gynllun cyllid a ystyriwyd yn llawn gyda'r holl gyllid arall wedi'i drefnu.
  • Mae elfen sgiliau/uwchsgilio i'r prosiect
  • Mae eich prosiect yn dangos ymrwymiad i amrywiaeth, cynwysoldeb a chynaliadwyedd.
  • Gallwch ddangos dichonoldeb masnachol (cytundeb dosbarthu, comisiwn, darlledwr ac ati) sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn.
  • Mae o leiaf 12 wythnos tan ddyddiad dechrau'r prosiect (y prif gam ffotograffiaeth ar gyfer prosiectau Teledu a Ffilm) o ddyddiad yr ymholiad ynglŷn â'r prosiect.
  • Mae gan eich cwmni/tîm rheoli hanes y gellir ei ddangos o gyflawni yn y genre ac o leiaf un cynhyrchiad masnachol a ryddhawyd o fewn y tair blynedd diwethaf i ddyddiad y cais.

Sut i wneud cais

Defnyddiwch ein gwiriwr cymhwysedd i benderfynu a yw'r cyllid hwn yn iawn ar gyfer eich prosiect:  https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cronfacynhyrchugreadigol 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Cyllid a chefnogaeth | Cymru Greadigol

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen