Bydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd yn cael ei egluro yn y Senedd yn ddiweddarach heddiw wrth i’r Gweinidog Newid yn yr Hinsawdd, Julie James, lansio’r Cynllun Gweithredu Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd.

Bydd y Gweinidog, sy’n dweud pan fydd digartrefedd yn digwydd y dylai fod yn ‘brin, yn fyr ac heb ei ailadrodd’, hefyd yn cyhoeddi cronfa gyllido newydd gwerth £30 miliwn dros bum mlynedd i awdurdodau lleol.

O dan Gynllun Prydlesu’r Sector Rhentu Preifat, anogir perchnogion eiddo preifat i brydlesu eu heiddo i awdurdodau lleol yn gyfnewid am warant o rent a chyllid ychwanegol i wella cyflwr eu heiddo.

Wedyn gall awdurdodau lleol ddefnyddio'r eiddo yma i ddarparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da i bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n ddigartref.

Bydd tenantiaid yn elwa o sicrwydd deiliadaeth hirdymor rhwng pump ac 20 mlynedd fel unrhyw gymorth sydd ei angen ar denantiaid i’w helpu i barhau â’u harhosiad mewn cartref hirdymor, fel cymorth iechyd meddwl neu gyngor rheoli dyledion ac arian.

Am ragor o wybodaeth ewch i Llyw.Cymru.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen