Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth Plastigion Cylchol y DU

Mae WRAP, mewn partneriaeth ag Ymchwil ac Arloesi y DU, wedi cyhoeddi rhaglen grant newydd gwerth £1.4 miliwn.

Nod cyffredinol y rhaglen yw cefnogi Llywodraeth y DU i gyflawni ei tharged o gael dim gwastraff plastig diangen erbyn diwedd 2042.

Dyma’r heriau byrdymor i gylcholrwydd plastig:

  • lleihau faint o wastraff plastig sy’n dod o’r DU

  • gwella'r gyfradd ailgylchu plastig yn y DU yn sylweddol

  • cael gwared â’r dryswch ymhlith dinasyddion y DU

  • lleihau faint o blastig o’r DU sy’n mynd i gefnforoedd y byd yn y pen draw

Mae’n rhaid i'r ymyriadau arfaethedig fod yn newydd ac yn arloesol h.y. nid ydynt wedi cael eu cynnig na’u profi o’r blaen yn y DU.

Mae’n rhaid i bob cais fod wedi’i arwain gan y diwydiant a dylai gynnwys cydweithio â sefydliadau eraill.  Mae’n rhaid i’r prif ymgeisydd a benodir fod o’r diwydiant ac yn fusnes neu’n sefydliad sy’n delio â chadwyn gyflenwi plastig ar hyn o bryd, neu’n bwriadu gweithredu mewn cadwyn o'r fath  (h.y. gweithgynhyrchwyr, manwerthwyr, dosbarthwyr, cwmnïau rheoli adnoddau ac ati).   

Bydd y rhaglen yn dyfarnu grantiau rhwng £100,000 a £500,000 (gwariant cyfalaf a refeniw). Mae’n ofynnol i dderbynyddion y grant ddangos ymrwymiad i’r prosiect drwy gyfrannu o leiaf 50% o arian cyfatebol.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan WRAP.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel