Ymateb i Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda busnes a diwydiant i ddod o hyd i gyflenwadau o offer critigol, gan gynnwys cynhyrchion glanhau a PPE ar gyfer gweithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod pandemig Covid-19.

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw'r pwynt cyswllt sengl ar gyfer cwmnïau sydd â chyflenwadau o offer o'r fath sydd wedi'u hardystio'n briodol. Byddant yn asesu ac yn cyfeirio cynigion dilysedig at y prynwyr ar ran Llywodraeth Cymru i'w hystyried yn y dyfodol pe bai'r galw.

Os ydych chi'n gyflenwr presennol o PPE neu offer critigol, neu'n gallu darparu unrhyw gymorth ychwanegol ar naill ai gweithgynhyrchu, ailgyflenwi cynhyrchion neu arloesi, cysylltwch â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru trwy eu porth arloesi: https://lshubwales.com/cy/galw-am-gydweithrediad-y-diwydiant-i-ymladd-coronafeirws

Ar gyfer unrhyw gynigion eraill o gefnogaeth

Os ydych yn gallu cynnig unrhyw gymorth arall, nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â chyfarpar meddygol neu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE), ar gyfer cymunedau, diwydiant a chludiant cyhoeddus wrth i ni gynllunio ar gyfer dychwelyd i'r gwaith yn raddol, cofrestrwch am:

Cynigion nad ydynt yn ymwneud â Chyfarpar Diogelu Personol ar gyfer y DU

Gall unrhyw gyflenwyr yng Nghymru sy'n gallu darparu nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector y tu allan i Gymru yn ystod yr achosion o Coronafeirws COVID-19 gyflwyno eu cynigion o gymorth ar Gatalog Gwasanaethau Masnachol y Goron. Mae pob un o'r nwyddau a'r gwasanaethau a gynigir wedi'u categoreiddio yn ôl yr hyn a gynigir a'r rhanbarth y'i cynigir ynddo. Nid yw'r catalog hwn yn cynnwys cynigion Cyfarpar Diogelu Personol Archwilio’r catalog.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen