Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Enwau parth .eu - beth mae angen i chi ei wneud os na fydd cytundeb Brexit

Mae Llywodraeth y DU wedi paratoi canllawiau ar gyfer unigolion, cwmnïau neu sefydliadau yn y DU sydd wedi cofrestru enwau parth .eu neu sy’n ystyried gwneud hynny.

Os nad oes cytundeb Brexit, ni chewch gofrestru nac adnewyddu enwau parth .eu mwyach os:

  • yw eich sefydliad, eich busnes neu’ch menter wedi’i sefydlu yn y DU ond nid yn yr Undeb Ewropeaidd (UE)/mewn Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu
  • ydych chi’n byw y tu allan i’r UE/AEE ac nad ydych chi’n ddinesydd yr UE/AEE

Darllenwch yr hysbysiad diweddaraf am enwau parth gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Ni fydd y rheoliadau Ewropeaidd newydd ar enwau parth .eu yn ehangu’r meini prawf cymhwysedd presennol er mwyn galluogi dinasyddion yr UE i gofrestru enwau parth .eu yn annibynnol ar eu man preswylio. O 19 Hydref 2019, dim ond os yw’r canlynol yn berthnasol y gallwch chi gofrestru neu ddal enwau parth .eu:

  • rydych chi’n ddinesydd yr UE, yn annibynnol ar ble rydych chi’n byw
  • rydych chi’n byw yn yr UE neu mewn AEE
  • rydych chi’n sefydliad, yn fusnes neu’n fenter a sefydlwyd yn yr UE neu mewn AEE

Os oes gennych chi barth .eu yn barod neu os ydych chi’n ystyried cael un, dylech chi fwrw golwg ar y meini prawf cymhwysedd a nodir yn Erthygl 4(2)(b) Rheoliad (CE) Rhif 733/2002, fel y’i diwygiwyd gan Reoliad (UE) 2019/517, a gofyn am gyngor cyfreithiol os bydd angen.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel