Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Estyniad i gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer 2020-21

Ar 10 Rhagfyr 2018, lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer 2019-20.  Mae'r cynllun wedi darparu cymorth wedi'i dargedu i helpu busnesau’r stryd fawr a busnesau manwerthu â’u hardrethi annomestig.  

Mae’r cynllun wedi cael ei ymestyn am flwyddyn arall i fanwerthwyr yng Nghymru a bydd yn darparu cefnogaeth o hyd at £2,500 tuag at filiau cyfraddau eiddo adwerthu sydd â gwerth trethadwy o hyd at £50,000. 

Bydd yn lleihau’r biliau ardrethi i sero ar gyfer eiddo manwerthu sydd â gwerth ardrethol o hyd at £9,100, ac yn sicrhau gostyngiad o £2,500 yn y biliau ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol uwch.

Yn ogystal â chefnogi manwerthwyr ar y stryd fawr, bydd y cynllun yn parhau i gefnogi manwerthwyr mewn lleoliadau eraill.  Mae'r talwyr ardrethi sy’n elwa ar y rhyddhad yn cynnwys y rhai hynny sydd ag eiddo manwerthu sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer busnesau megis siopau, bwytai, caffis, tafarndai a bariau gwin. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel