Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweminarau Cyllid a Thollau EM – Tâl Salwch Statudol a Thâl Mamolaeth Statudol

Os bydd gweithiwr yn mynd yn sâl neu’n dod yn rhiant, wyddoch chi pa daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, sut i gyfrifo'r taliadau hynny, ac a oes modd eu hadennill?

Cewch atebion yn y cymorth sydd ar gael ar-lein gan CThEM.

Tâl Salwch Statudol:  Yn y weminar hon, byddwch chi’n gweld sut i gyfrifo tâl salwch statudol a phryd i'w dalu, yn ogystal â chael esboniad o dermau megis dyddiau cymwys a chyfnodau cysylltu.

Dewiswch ddyddiad ac amser

Tâl Mamolaeth a Thadolaeth Statudol Ymunwch â’r weminar hon i ganfod a yw eich gweithiwr yn bodloni'r amodau cymhwyso, faint mae ganddynt hawl iddo, a sut i’w adennill.

Dewiswch ddyddiad ac amser

Gallwch ddefnyddio’r blwch testun ar y sgrin i ofyn cwestiynau yn ystod y gweminarau byw.

Darllenwch y canllaw ar-lein ar Dâl Salwch Statudol unrhyw bryd. Mae wedi’i rannu’n adrannau felly mae’n hawdd dod o hyd i bethau.

Hefyd, gallwch gael y pecyn ar Gyfraniadau Yswiriant Gwladol a thaliadau statudol. Bwriad y pecyn yw helpu asiantwyr ac ymgynghorwyr, ond fe allai fod yn ddefnyddiol i gyflogwyr neu unrhyw un sy'n gweithredu swyddogaethau cyflogres.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel